Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

DR SWIFT's WORK S,

COMPLETE

IN EIGHTEEN VOLUMES.

VOL. II.

THE

WORK S

Adam •. King,

O F

JONATHAN SWIFT, p.D.

DEAN OF ST PATRICK'S, DUBLIN:

INCLUDING THE WHOLE OF HIS

POSTHUMOUS PIECES, LETTERS, &c.

A NEW EDITION,

ACCURATELY REVISED, AND ARRANGED IN THE MOST
NATURAL AND PROPER ORDER;

[blocks in formation]
[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »