Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ACROSTICS

Third Series

LONDON

PILINTED BY SPOTTISWOODE AND CO.

NEW-STREET SQUARE

[blocks in formation]

Double, double, toil and trouble."

MACBETH, Act IV.

Weaves weirdish webs of wit and words,

To enthral the spirits of living men
In dark acrostic mysteries."

THE DRUIDESS, Act III.

[merged small][merged small][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »