Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

AN

HISTORICAL DEFENCE

OF THE

wALDENsEs oR vAUDoIs,

INHABITANTS OF THE VALLEYS OF PIEDMONT,

BY

JEAN RODOLPHE PEYRAN,

Late Pastor of Pomaret, and Moderator of the Waldensian Church.

WITH

AN INTRODUCTION AND APPENDIXES

BY THE REv. THOMAS SIMS, M. A.
Domestic Chaplain to Her Grace the Duchess Dowager of Beaufort.

[merged small][ocr errors]

Movemur nescio quo pacto locis ipsis, in quibus eorum, quos diligimus aut admiramur,
adsunt vestigia.-C1cERo DE LEGIB. lib. ii. c. 2. -

. LOND ON :

C. & J. RIVINGTON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD, AND
WATERLOO PLACE, PALL MALL.

- 1826.

J. Chilcott, Printer, Wine Street, Bristol.

TO

HIS MAJESTY 4r«a*ricft «Warn, ming of Prussia,

Œlertor of aSrantanirarfl:,

&c. &c.

AN

AUGUST PATRON

AID

MUNIFICENT BENEFACTOR

OF

THE WALDENSES OF PIEDMONT,

THIS VOLUME,

CONTAINING

AN HISTORICAL DEFENCE

OF

THOSE ANCIENT AND INTERESTING CHRISTIANS,

IS,

BY EXPRESS PERMISSION,

AND WITH SENTIMENTS OP PROFOUND RESPECT,

DEDICATED

THE EDITOR.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »