Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Printed for J. Johnson, R. Baldwin, H. L. Gardner, W.J. and J. Richard

J. Nichols and Son, F. and C. Rivington, T. Payne, R. Faulder, G.
J. Robinson, W. Lowndes, G. Wilkie, J. Scatcherd, T. Eger
J. Walker, W. Clarke and Son, J. Barker and Son, D. Ogilvy and :
Cuthell and Martin, R. Lea, P. Macqueen, J. Nunn, Lackington, A
and Co. T. Kay, J. Deighton, J. White, W. Miller, Vernor and H
D. Walker, B. Crosby and Co. Longman and Rees, Cadell and Day
T. Hurst, J. Harding, R. H. Evans, S. Bagster, J. Mawman, Blacks
Parry, R. Bent, and T. Ostell.

1803.

PR 2052 $8 1803 y. 9

[J. PLYMSELL, Printer, Leather Lane, Holborn, London.]

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »