Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 183 - The square of the hypothenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides ; as, 5033 402+302.
Σελίδα 230 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt.) 4 quarts = 1 gallon (gal.) 31| gallons = 1 barrel (bbl...
Σελίδα 223 - If 8 men can build a wall 20 feet long, 6 feet high and 4 feet thick, in 12 days ; in what time...
Σελίδα 110 - XXX, Thirty. XL, Forty. L, Fifty. LX, Sixty. LXX, Seventy. LXXX, Eighty. XC, Ninety. C, One hundred.
Σελίδα 255 - We have seen that multiplying by a whole number, is taking the multiplicand as many times as there are units in the multiplier.
Σελίδα 57 - The number to be divided is called the dividend. The number by which we divide is called the divisor.
Σελίδα 267 - If a staff 4 feet long cast a shade (on level ground) 7 feet long, what is the height of a steeple whose shade at the same time is 198 feet? Ans.
Σελίδα 228 - TABLE. 16 Drams (dr.) make 1 Ounce, oz. 16 Ounces " 1 Pound, Ib. 25 Pounds " 1 Quarter, qr. 4 Quarters " 1 Hundred Weight, cwt. 20 Hundred Weight
Σελίδα 234 - Measures of Time. 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr.) 24...
Σελίδα 230 - Is used in measuring beer, ale, and, in general, all malt liquors, milk, and water. 2 pints (pt.~) make 1 quart, (qt.); 4 quarts 1 gallon, (gal.); 36 gallons 1 barrel, (bar.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας