Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

“ I am no orator, as Brutus is,
To stir men's blood; I only speak right on,
I tell you that which you yourselves do know."

SHAXRIPEARS.

London:

PRINTED AND PUBLISHED BY J. CARLILE, 55, FLEET,

STREET.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »