Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small]

EDITOR: EMORY R. JOHNSON

ASSISTANT EDITOR: CLYDE L. KING

EDITOR BOOK DEPARTMENT: ROSWELL C. McCREA
ASSOCIATE EDITORS: THOMAS CONWAY, JR., G. G. HUEBNER, S. S. HUEBNER
CARL KELSEY, J. P. LICHTENBERGER, L. S. ROWE, ELLERY C. STOWELL

AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE

36TH AND WOODLAND AVENUE, PHILADELPHIA

EUROPEAN AGENTS
ENGLAND P.S. King & Son, 2 Great Smith St.. Westminster, London, S. W.

FRANCE: L. Larose, Rue Soufflot, 22, Paris
GERMANY: Mayer & Müller, 2 Prinz Louis Ferdinandstrasse, Berlin, N. W.
ITALY: Giornale Degli Economisti, via Monte Savello, Palazzo Orsini, Rome

SPAIN: E. Dossat, 9 Plaza de Santa Ana, Madrid

[graphic]

Copyright, 1913, by
AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE

All rights reserved.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »