Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Grammar.

Morning Paper. यतोटपायभीजुगुप्सापराजयप्रमादादानभू त्राणविरामान्तहिवारणं जं पी इत्येतस्य सूत्रस्य अपायादेश्च प्रत्येकमालिख्यताम् ।

तपोयोगबलेनैव मुनिराक्रमते नमः ।
राज्यं त्यक्ला वनं रामः प्रतस्थौ सह सीनया।
अहिएछेधितेसो हरि त्यनिसूदनः ।
शनैः शीतोऽनिलोवाति सुगन्धिर्देहतर्पणम् ॥
गन्तु कामो भम सक्थिः क्रोशं यातुं न च क्षमः ।

प्रतिजानन् हि यः शक्तो न करोति सपामरः॥ अशुद्धिप्रदर्शनपूर्वकमेताः पंक्तयः संशोध्य लिख्यन्ताम् । न्यायान् गरीयान् कनिष्ठः रडोक्षः मद्दी तदानीं राज

वर्चसम् ।

सूत्रनिर्देशपूर्वकमेतानि पदानि साध्यन्तामिति ।

Afternoon Paper. कोपादनवासेच्छे चतुष्पादौ सम् च इत्यस्य सूत्रस्य कोरर्थः किञ्च बादाओ? खप्रसारे इत्यत्र खशब्देन किमभिधीयते ॥ १ ॥

सत्तिकस्य जिः कल्यादेरित्येतस्य सूत्रस्यार्थीलिख्यताम् । पौष्या सम्भावने इत्यत्र

च पौष्पिदं सम्भावनच्च कस्यार्थस्य वाचकम् ॥ २॥

सत्तिकस्य संज्ञो ? स्मृतावित्यस्य सूत्रस्य किमुदाहरणं

कश्चार्थः ॥ ३ ॥

संख्यासूपमानात्पात्पादोव्हत्स्यादेः डाउलोहितादेः पञ्च इत्येतयोः सूत्रयोरर्थउदाहरणच लिख्यताम् । पञ्चाङ्गलं दार इत्येतस्य च कोर्थः ॥ ४ ॥

Mathematics.

Morning Paper. যে ত্রিভুজক্ষেত্রের এক ভুজ চতুর্দশ ও অন্য ভুজ ষােড়শ এব° ভূমি পঞ্চদশ সে ক্ষেত্রের লম্ব অবাধা ও ক্ষেত্রফল কত। আর যদি ঐ ত্রিভুজক্ষেত্রের ভূমি ত্রিশ হয় তবে কিরূপ ক্ষেত্র হইবে।

কোন রাশিকে পাঁচগুণ করিয়া তিন দ্বারা ভাগ দিয়া বগ করিলে এক শত হইবে।

এক উদ্যানে কতক গুলি বৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে আম জাম কাঁঠাল এই তিনের সংখ্যা ২২০ কিন্তু আমের তিনগুণ জাম জামের দ্বিগুণ কাঠাল কিন্তু আম জামের অন্তর করিলে যে রাশি হইবে তদ্বারা কাঠালের সংখ্যাকে ভাগ দিলে কত ও আম জাম কাঁঠালের প্রত্যেকের সংখ্যাই বা কত।

যে বৃক্ষেত্রের ব্যাস ৩৫ তাহার স্থূল পরিধি কত সুক্ষ্ম পরিধিই বা কত এবণ ক্ষেত্রফলই বা কি।

Afternoon Paper. ১৬ সােল জন লােকে যাদৃশ একটা কৰ্ম্ম ২৫ দিনে সক্ষম করিতে পারে তাদৃশ ২৮ আঠাইশটা কৰ্ম্ম ২০ কুড়ি জন লােকে কত দিনে সমুন্ন করিতে পারিবে।

কোন রাশি স্বকীয় দশমাশের সহিত মিলিত হইলে ৮২৫ আট শত পঞ্চবিশতি হইবে।

দুই পাত্রে সমসঙ্খ্যক ফল ছিল এক পাত্রের ফল এক টাকায় নয়টা করিয়া অন্য পাত্রের ফল সাতটা করিয়া ক্রয় করে দুই ফল মিশ্রিত করিয়া এক টাকায় আটটা করিয়া বিক্রয় করাতে দুই টাকা ক্ষতি হইল এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে এক এক পাত্রে কত কত ফল ছিল।

রামধন ও হরিদাস উভয়ে মিলিয়া যে কর্ম তিন দিনে সম্বন করিতে পারে তাহা রামধন ও শ্রীধর মিলিয়া করিলে চারি দিনে আর হরিদাস ও শ্রীধরে মিলিয়া করিলে ছয় দিনে সক্ষম হয় তাহারা তিন জনে মিলিয়া করিলে কত দিনে সে কৰ্ম্ম সম্বন হইবে এবং প্রত্যেকে করিলে কে কত দিনে

भावित।

Translation-Sanscrit into Bengali. मयोक्तं कथमेतत् पक्षिणः कथयन्ति कदाचिदपि वर्धासु रहेरभावात् घाागजयूथोयूथपतिमाह नाथ कोटभ्युपायोटस्माकं जीवनाय नास्ति क्षुद्रजन्तूनां निर्जनस्थानं वयञ्च निमज्जनस्थानाभावामृताहाइव किं कुर्मः क्व यामः। ततोहस्तिराजोनातिदूरं गत्वा निर्मलं ह्रदं दर्शितवान्। ततोदिनेषु गच्छत्स तत्तीरावस्थिताः गजपादाहतिभिश्चूर्णिताः क्षुद्रणशकाः। अनन्तरं शिलोमुखोनाम शशकश्चिन्तयामास बनेन गजयूथेन पिपासाकुलितेन प्रत्यहमत्रागन्तव्यं अतो विनश्यव्यस्मत्कुलं ततो विजयोनाम वृद्धशशकोटवदत् मा विषीदत मयात्र प्रतीकारः कर्त्तव्यः ततोटसौ प्रतिज्ञाय चलितः गच्छता च तेनालोचितं कथं गजयूथसमीपे स्थित्वा वक्तव्यं यतः

स्पृशन्नपि गजोहन्ति जिघ्रन्नपि भुजङ्गमः ।
पलयन्नपि भूपालः प्रहसन्नपि दुर्जनः ।

देशीयभाषया लिख्यताम् ।

সােমদত্ত কিয়ৎক্ষণ বিবেচনা করিয়া কহিল আমি পরকীয় মহিলার সহিত আলাপ করিবনা। শাস্ত্রে তদ্বিষয়ে অনেক অধৰ্মনির্দেশ আছে। যাহাহউক তােমার বাক্য নিষ্ঠা ও তােমার

xcviii

TRANSLATION-SANSCRIT INTO BENGALI.

পতির ভদ্রতায় অতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। অকপটহৃদয়ে কহিতেছি তুমি অবসিতপ্রতিজ্ঞাভার হইলে। এক্ষণে যাও নির্বিঘ্নে পতিষায় প্রবৃত্ত হও।

তদনন্তর মদনসেনা প্রত্যাবর্তনকালে মলিকের নিকট উপস্থিত হইল। সে তাহাকে ত্বরায় প্রত্যাগত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে মদনসেনা সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল। চোর শুনিয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে অশেষপ্রকার প্রশংসা করিয়া কহিল আমার অলঙ্কারের প্রয়ােজন নাই। তুমি অতি সুশীলা ও সত্যপরায়ণ ধর্মেধর্মে তােমার যে সতীত্বরক্ষা হইল তাহাই আমার পরম লাভ। তুমি নির্বিঘ্নে আপন আলয়ে গমন কর। অনন্তর মদনসেনা স্বামিসন্নিধানে উপস্থিত হইলে সে আর তাহার প্রতি পূৰ্ব্ববৎ সম্ভাষণ না করিয়া অপ্রসন্নমনে শয়ান রহিল।

संस्कृतेन लिख्यताम् ।

Appendix c.

MEDICAL COLLEGE.

EXAMINATIONS.

Questions for Final Students.

SURGERY.

State briefly what you understand of the pathology of ulceration and of its ordinary pre-disposing and exciting causes.

Name a few of the varieties of the ulcers and the situations in which they are most commonly met with in practice. Describe in a few words their characteristic appearances, and detail the method of treatment, constitutional and local, recommended in each variety.

Is there any difference between sloughing phagedæna and Hospital gangrene? What are the circumstances or conditions usually considered to favour the production of Hospital gangrene? Mention the methods of treatment, constitutional and local, most successful in this form of ulceration.

Were Hospital gangrene to make its appearance in a ward or Hospital under your charge, detail at length the steps you would take to prevent it from spreading and to ensure its eradication.

MEDICINE.

State what you know of Rheumatism; of the species or forms into which it is usually divided; of the tissues or structures understood to be the seats of these forms; and of the pre-disposing and exciting causes of the disease. Give the diagnosis of acute articular Rheumatism.

What is the most formidable complication or metastasis usually met with in practice and is it of frequent occurrence in a tropical climate ? What are the symptoms of this metastasis, and are they always early and easily distinguishable ?

Detail the constitutional and local treatment of the several forms of the disease, and especially of the kind of metastasis alluded to.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »