Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

Page 92. - 5. 16. 8. $ 30.38. 9. 160 yd. ; 120 yd. ; 144 yd. ; 128 yd. ;
64 yd. ; 60 yd. ; 72 yd. 10. 84 yd.

Page 93. – 1. 19533.811. 2. 27940.751. 3. $ 259055.577.

Page 94. — 4. 428. 5. 54. 6. 15.2. 7. .6. 8. 1500. 9. 3.136.
10. 144.
11. 231. 12. 73.

13. 510. 14. 51. 15. 173. 16. 17300.
17. 17.3. 18. 2.724. 19. $ 354.77. 20. $357. 21. $ 3.09.

Page 97.—6. $ 34.20. Lesson 87. — 1. $ 87.151%. 2. $21.22.
Page 98. 4. $36.191. 5. $ 150.27.
Page 99. 1. $ 1518.50. 2. $ 1014.233. 3. $217.07.
Page 100. — 2. $2.251.
Page 101. - 2. $ 430.765.
Page 102. – 3. $5.15.

Page 104. – 2. 11229 ft. 3. 2503 in. 258 rd. 1 yd. 6. 2 mi.
153 rd. 31 yd.; 1 mi. 120 rd. 1 yd. 1 ft.

Page 105.-2. 58 rd. 5 yd. 2 ft. 2 in. 3. 31 mi. 103 rd. 41 yd. 2 ft. 9 in.
Lesson 94. – 1. 15 rd. 11 ft. 8 in. 2. 62 rd. 3 yd. 4 in. 3. 30 mi. 210 rd.
4 yd. 1 ft. 4 in. 4. 51 mi. 10 rd. 1 yd. 3 in. 5. 87 mi. 2 yd. 2 ft.

Page 106.—7. 126 mi. 116 rd. 5 ft. 9 in. 8. 200 mi. 298 rd. 1 yd.
9. 110 mi. 85 rd. 2; yd. 10. 546 mi. 244 rd. 15 ft. 11. 840 mi. 6 rd. 1 yd.
1 in. 12. 137 mi. 22 rd. 13 ft. 4 in. Lesson 95. — 2. 7 rd. 4 yd. 1 ft.
3. 27 yd. 1 ft. 81 in. 4. 4 rd. 9 ft. 54 in. 5. 7 mi. 22 rd. 15 ft. 52 in.
6. 15 mi. 266 rd. 3 yd. 35 ft. 7. 23 rd. 5 yd. 1 ft. 3} in. 8. 99 in.
9. 19 mi. 223 rd. 4 yd. 2 ft.

Page 107. – 10. 5 rd. 2 yd. 1 ft. 64 in. 11. 4 rd. 3 yd. 1 in. 12. 1 mi.
157 rd. 4 yd. 6 in. 13. 9900. 14. $2.628. 15. 3 mi. 229 rd. 11 ft.
16. 2 mi. 293 rd. 5 ft. 6 in.

Page 108. – 18. 1000 ch.; 10 rd. 19. 30 ch. 2.4 in. 20. 7 ch. 60 li.
21. 363 ft. 22. 12267 sq. in. 23. 179910 sq. ft. 24. 100 sq. yd.
25. 1 sq. rd.; 4 sq. rd.; 4 sq. rd.

Page 109. – 7.768984 cu. in. 8. 47520 cu. ft. 9. 103 cu. yd.
10. 32 cd. 11. 24 cu. yd. 6 cu. ft. 1121] cu. in. 12. 31 cu. yd. 17 cu. ft.
376 cu, in. 13. 20 A. 145 sq. rd. 14 sq. yd. 2 sq. ft. 39 sq. in. 14. 29 cd.
1 cu. ft. 724 cu. in.

Page 111. – 1. 699 pt. 2. 60 gal. 1 pt. 3. 7 gal, 2 qt. 1 pt. 4. 4 bu.
4 qt. 19 pt. 5. 365 da. 6. $1.47. 7. $6. 8. 100 gal.; 111}gal.
9. $20.60. 10. $24.

Page 112. — 8. 29545 oz. 9. 39975 lb. 10. 5 cwt. 60 lb. 4 oz.
11. 4262 gr.

12. 176 oz. 13 pwt. 1 gr. 13. 7 lb. 4 oz. 6 pwt. 20 gr.
Page 113. — 14. $64.214. 15. 67.2 qt. 16. 571 cu. in. 18. 1 lb. 6 oz.
11 pwt. 17 gr. 19. 5 T. 1556 lb. 20. $22.80. Lesson 101. – 11. 10 lb.
1 3 20 7 gr.

Page 114. – 12. 5 wk. 3 da. 19 hr. 45 min. 58 sec. 14. 56 yr. 5 mo.
12 da. 15. 84 yr. 3 mo. 17. 172 da. Lesson 102. - 1. 39 da.
2. March 11, 1900. 3. $23. 4. 5471 gr. 5. 4374 gr.; 480 gr. 6. $5.475.

Page 115.7. $14.40. 8. $9.60. 9. $ 12.80. 10. 600 oz. 11. 12 wk.
2 da. 13 hr. 58 min. 20 sec. 12. $2. 13. 7962 sec. 14. $3. 15. 29545 oz.
16. 5 cwt. 60 lb. 4 oz. 17. $2.40. 18. 375 lb. 19. 1 T. 8 cwt. 90 lb.
Lesson 103. – 1. 641% qt. 2. $26.16. 3. 1 gal. qt. 1 pt.

Page 116. — 4. 48 bu. 1 pk. 5. 933 mi. 6. 16 min. 6 sec. 7. $3.
8. 16124 da. 9. 31000 sheets. 10. $13.79. 11. 50 yr. 3 mos. 9 da.
12. 1374 ft. 13. 134 oz. 16 pwt. 19 gr. 14. 35 da. 15. 64ft.
16. $206.55. 17. 14415 hr. 18. $42.

Page 117. – 13. 868 d.; 20074 d.; 44954 d.; 2358.5 d. 14. £45 9 s. 6 d.
1 far.; £177 8s. 10 d.; £38 4 d. 1 far.; £158 2 s. 1d. 17. $17.01. 18. $.30.

Page 124. — 1. 1728 sq. rd. 2. $ 1500. 3. 101 sq. in.; 4200 sq. yd.
5. 90 rd.

Page 125. — 1. 3456 sq. rd. 2. $ 15000. 3. 12 ft. 4. 45 sq. ch.;
196020 sq. ft.; 720 sq. rd. ; 41 A. 5. 30 ft. 6. 3200 sq. rd. ; 20 A.
7. 6300 sq. ft. 8. 3000 sq. rd. 9. 1526 sq. ft.; 735 sq. ft. 10. $50.245.

Page 128. — 1. 4400 sq. ft.

Page 129.–2. 130 sq. ft. 3. 5625 sq. yd. 4. 8750 sq. rd.; 5411 A.
5. $69.371. 6. 31 ft. 7. 28 ft. 8. 494 ft.

9. 8 strips. 10. 58; yd.
Lesson 115. — 1. 48 sq. yd.

Page 130.–4. 30 rd.; 2400 sq. rd. 5. 118 sq. yd. 6. $32.67. 10. 9 in.
11. $3102.72. 13. 4500 sq. ft.

Page 131. -3. 254 in. ; 375 in.; 753 ft.; 62% yd.; 375 rd. 4. 184 in.;
314 in.; 15% yd.; 11 rd. 6. 14 in.; 21 ft.; 28.7 yd.; 3514 rd. 7. 51% rd.
8. 6 ft.

Page 132. — 1. 284 sq. in.; 784 sq. in.; 2014 sq. in.; 9514 sq. ft.;
1224. sq. rd. 2. 784 sq. in.; 154 sq. ft. ; 616 sq. yd. ; 221.76 sq. rd.

Page 133. - 3. 132 ft. 4. 12574 sq. ft. 5. 2036 | sq. rd.

Page 137. - 12. 24. Lesson 121. 1. The first, times as much
as the second. 2. 2 cu. ft. 534 cu. in. 3. 29 cu. yd. 17 cu. ft.

4. 1 gal.
5. 8 gal.

6. 1620.

Page 138. — %. 240 cu. in.; 248 sq. in. Lesson 122. — 2. 512 cu. ft.; 32 cd. ft.;

4 cd. 3. 91 cd. ; $38. Page 139. — 4. 36 cd.; $ 162.

5. 96 cu. yd.;

$28.80. Page 140.—10. 20 bd. ft.; 371 bd. ft. 11. 8 cd.; $44.80. 12. 192 bd. ft. 13. 450 bd. ft. 14. 167 cd.

Page 143. – 15. $ 108; $90; $99. 16. $ 56.25; $87.50; $50.621. 18. $4.50; $3.371 ; $ 3.75. 19. $ 10.62]. 20. $37.50; $45. 21. $83.33}; $ 100. Lesson 126. — 2. $460. 3. $ 747.50.

Page 144. — 4. $399. 5. $228. 6. $ 675. 7. $854. 10. $69.60. 11. $ 55.90. 12. $77.25. 13. $ 104.40. 14. $ 123.08.

Page 145. - 1. 40 bd. ft. 2. 8 A. 3. $594. 4. $19. 10. 2.075. 11. 12.8578. 12. 4 sq. yd. 13. 72 sq. ft. 14. 5. 15. 8 strips; 48 yd. 16. $.84.

Page 146.-2. 11 cu. ft. 3. 221 lb. 4. 125 lb. 12. 314. sq. ft. 13. $.50. Page 147.–1. 278 gi.

2. $613.

3. 42 da. 4. 260. 5. 3983. 6. $22. 7. 51.1 bd. ft. 8. 750; .0000351. 9. $475. 11. $ 148.50. 12. 18 ft.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »