Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

Baker
Benton
Clackamas
Clatsop
Columbia
Coos
Crook
Curry-
Douglas
Grant
Gilliam
Harney
Jackson
Josephine.
Klamath.
Lake
Lane.
Linn
Lincoln.
Malheur
Marion.
Morrow
Multnomah
Polk
Sherman
Tillamook
Umatilla
Union
Wallowa
Wasco

600

539
1,673

600
427
855
157

106
1,286

390
315

200
1,111

500
200

194
1,600
1, 747

120

164
2,500

407
4,757

908
200

300
1,500
1, 100

367 787

526

478
1,600

542
402
794
178

107
1,230

409
298

127
1, 189

511
188

180
1,520
1,700

125

195
2,000

400
5,943

900
170

290
1, 476
1,090

412 700

31
18
80
30
24
47
18

4
67
22
22

9
70
26
10
11
169
131
11

8
100

12
126
52
21
29
93
53
16
60

20
15
100

32
238
76
16
35
88
72
27
54

29
195

57
283
124
20
55
156
129
40
70

20
20
212
180
25
16
160

28
145
68
51
36
136
82
29
70

2,976 2, 190

779 487

29 13 10

13 16

[merged small][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][graphic][subsumed]
[graphic]

466

297
1,094

486
28-4
463
235
150
863
349 !
169

87
611
273
194
129
860
668
131

157
1,900

139
428
434
140
291
403
500
805

724
1,014

829

490
2,195

986
494
906
483

275
1,600

652
305

177
1, 132

513
348

234
1,725
1, 380

256

357
3,500

289
717
919
215
544
724
916

657
1,459
2,021

15
101
16
39
12
70
49
37
17
74
56
26

8
78
31
244
56
19
30
47
55
16
56
75 1!

Counties.

15
19
30

18
20
1
9
31
7
9
5
28
14
13

9
25

Baker
Benton
Clackamas
Clatsop
Columbia
Coos.
Crook
Curry
Douglas
Grant.
Gilliam
Harney
Jackson
Josephine
Klamath
Lake
Lane
Linn
Lincoln
Malheur
Marion
Morrow
Multnomah
Polk
Sherman
Tillamook
Umatilla
Union
Wallowa
Wasco
Washington.

4
40
15
20
30
10
10
22
24

7
26
20

TABLE

SCHOOL CENSUS, I94.

Counties.

of salary paid male 21. Average amount

schools month in public male teachers per of salary paid fe22. Average amount

tendents | county superin

of salary paid to 23. Average amount

[ocr errors]
[ocr errors]

Baker
Benton ---
Claekamas
Claisop
('olumbia
('00s
(rook
(urry
Douglas
Grant
Gilliam
Harney
Jackson
Jo-ephine
Klamath.
Lake
Lane.
Linn
Lincoln
Malneur
Marion
Morrow
Mulinomah
Po'k
Sherman
Tillamook
i'malilla
Union
Wuloira
Wasco
Wa-hington
Yambill

68,562 00
47, 412 50
101,885 00
70, 150 00
17,0:7 00
23, 620 00
13, 200 00
3,71).; 00
66,029 95
22, 135 00
11, 120 00

7, 150 00
49, 135 00
25,631 00
12, 350 00
22,010 00
79,313 35
94, 408 00
16,080 00

6, 225 00
195, 000 00

21, 182 45
917, 60 20
55, 200 00
16,000 00
11, 455 00
106, 812 00
72, 267 23
10,362 00
57,875 00
66, 635 00
79,955 00

5,774 72
4,612 50
13, 229 00
8,271 00
2,582 00
6,012 00
2,1:33 00

815 00
8,551 75
3,63 25
1, 932 00
1,065 00
6,749 00
3,166 00
1,699 50
1,690 00
11,383 20
9,060 00
1,711 00
1, 167 00
14,000 00

3,685 26
33, 20.) 80
7, 464 00
4,000 00:

3, 129 801
33,570 00
9,873 27
1,139 00
7,655 50
15,335 95
11,723 00

2, 157 10$
2,681 92
3,521 00
4,132 00
1,880 00
2,631 00

504 00

561 00
4,070 45
1,189 25

667 00

849 50
4,074
2,283

713 00
1, 438 00
4,635 55
5, 150 00
1,515 25

&81 50
5,000 00

941 00
7,690 55
3, 428 00
2,010 00
1, 222 10
4,463 00
4, 151 68

828 00
2, 2.5 00
11,000 00
4,521 00

31, 621 00
21,510 00
51,010 00
47,260 00

5, 800 00
12, 134 00
5,300 00
1,000 00
36, 198 50
8,780 00
2, 200 00
3, 350) 00
25,723 00
17, 500 00
4,350 00
6,950 00
27,815 75
41, 197 00
3, 200 00

500 00
10,000 00

9, 400 00
42,671 00
15, 235 00
4,050 00
5, 150 00
25,590 00
27, 275 00

3,375
19, 275
13,000 00
34,319 00

56 60
41 15
41 28
50 SO
40 00
45 25
43 91
47 33
43 37
49 83
46 00
58 52
45 57
19 28
55 70
65 17
41 28
46 20
43 66
60 30
42 00
48 33
70 98
47 62
60 00
41 53
53 33
50 33
42 00
55 56
42 00
33 50

12 75
32 70
36 56
17 25
32 50
38 50
36 59
41 33
35 79
47 31
37 50
47 70
36 20
36 79
44 62
49 75
35 42
33 65
34 00
57 14
38 00
41 57
46 79
40 10
42 00
37 00
43 65
43 31
31 00
40 00
33 50
21 88

480 00)
800 CO
720 00
300 00
183 00
400 00
200 CO
200 00
800 00
500 00
400 00
300 00
700 00)
20 00
400 00
600 00
600 00
600 00
400 00)

430 00
1,000 00

480 00
1,800 00

700 CO
340 00
200 00

600 00
1, 200 00

140 00
900 00
240 00
8.50 00

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Counties.

in the county ---

Baker
Benton
Clackamas
Clatsop.---
Columbia
Coos
Crook
Curry
Douglas
Grant.
Gilliam
llarney
Jackson
Josephine
Klamath
Lake
Lane
Linn
Lincoln
Malheur.
Marion
Morrow
Multnomah

Polk --

Sherman
Tillamook
Umatilla
Union

5.5
4,5
6.0
6,5

e

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »