Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

...

...

)
Second Paper

171
Chemistry.- Part I.–First Paper

171, 426

Chemistry.- Part I.-(Laboratory Work) 173, 428

Materia Medica, Medical Botany, and Elementary

Therapeutics

.. 174, 428

Therapeutics, Dietetics, and Hygiene. First

Paper.-(Therapeutics)

... 175, 429

...

...

...

168

...

[ocr errors]
[ocr errors]

244
245
246

247
248
250

251
253

254

256
Page

ANNUAL EXAMINATION,

OCTOBER, 1895,

FOR THE

DEGREES OF B.A., B.Sc., LL.B., M.B., B.S.,

B.C.E., AND MUS. BAC., AND FOR THE
DIPLOMA OF MUSICAL ASSOCIATE.

GREEK.-PART I. (TRANSLATION.)

The Board of Examiners.

1. Translate (without notes)
(α) πεπέρακεν μεν ο περσέπτολις ήδη

βασίλειος στρατός εις αντίπορον γείτονα χώραν,
λινοδέσμη σχεδία πορθμόν αμείψας
'Αθαμαντίδος "Έλλας,
πολύγομφον όδισμα ζυγόν αμφιβαλών αυχένι

πόντου.
πολυάνδρου δ' 'Ασίας θούριος άρχων
επί πάσαν χθόνα ποιμανόριον θείον ελαύνει
διχόθεν, πεζονόμοις έκ τε θαλάσσας
έχυροίσι πεποιθώς
στυφελούς Εφέταις, χρυσογόνου γενεάς ισόθεος

φώς.
(8) ήρξεν μεν, ώ δέσποινα, του παντός κακού

φανείς άλάστωρ ή κακός δαίμων πoθέν.
ανήρ γαρ "Έλλην έξ 'Αθηναίων στρατού

B

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »