Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

5. Explain the meaning of

όταν υμείς τους αυτους αποδείξητε στρατιώτας και μάρτυρας των στρατηγουμένων και δικαστές οίκαδ' ελθόντας των ευθυνών-τίθησι τα πύθια,

and the grammar ofτων δε πολλών εί τις αίσθοιτο, έσίγα και κατεπέπληκτο, τον Ευφραίον, οία έπαθε, μεμνημένοι-όπως μη ποιήσετε και πολλάκις υμάς έβλαψεν.

6. Translate

'Αλλ' άγε δή, έφη ο Σωκράτης, συ αυ λέγε ημίν, ώ 'Αντίσθενες, πώς ούτω μικρά έχων μέγα φρονείς επί πλούτο. "Οτι νομίζω, ώ άνδρες, τους ανθρώ

, πους ουκ εν τω οίκω τον πλούτου και την πενίαν έχειν αλλ' εν ταις ψυχαίς. ορώ γάρ πολλους μεν ιδιώτας, οι πάνυ πολλά έχοντες χρήματα ούτω πένεσθαι ηγούνται ώστε πάντα μεν πόνον, πάντα δε κίνδυνον υποδύονται, ίνα πλείονα κτήσωνται. οίδα δε και αδελφούς, οί, τα ίσα λαχόντες, ο μεν αυτών τάρκούντα έχει και περιττεύοντα της δαπάνης, ο δε του παντός ενδείται αισθάνομαι δε και τυράννους τινάς, οι ούτω πεινώσι χρημάτων ώστε ποιούσι πολυ δεινότερα των απορωτάτων. δί ένδειαν μεν γάρ δήπου οι μεν κλέπτουσιν, οι δε τοιχωρυχουσιν, οι δε άνδραποδίζονται τύραννοι δ' εισί τινες οι όλους μεν οίκους αναιρούσιν, αθρόους δ' αποκτείνουσι, πολλάκις δε και όλας πόλεις χρημάτων ένεκα εξανδραποδίζονται. τούτους μεν ούν έγωγε και πάνω οικτείρω της άγαν χαλεπής νόσου.

LATIN.–PART I. (TRANSLATION.)

The Board of Examiners. 1. Translate, with brief notes in the margin wherever

points of construction or meaning require them (a) Ventum erat ad limen, cum virgo, “Poscere

fata Tempus," ait: “deus, ecce deus !” Cui talia


fanti
Ante fores subito non voltus, non color unus,
Non comptae mansere comae; sed pectus

anhelum,
Et rabie fera corda tument, maiorque videri,
Nec mortale sonans, aflata est numine quando
Iam propiore dei.

6 Cessas in vota precesque, Tros,” ait, “ Aenea ? cessas ? neque enim ante

dehiscent Attonitae magna ora domus.” Et talia fata Conticuit. Gelidus Teucris

per

dura cucurrit Ossa tremor, funditque preces rex pectore ab

[ocr errors]

imo:

[ocr errors]

Phoebe, graves Troiae semper miserate

labores,
Dardana qui Paridis direxti tela manusque
Corpus in Aeacidae; magnas obeuntia terras
Tot maria intravi duce te, penitusque repostas

Massylum gentes, praetentaque Syrtibus arva. (6) Tum_vates sic orsa loqui : 6 Dux inclute

Teucrum,
Nulli fas casto sceleratum insistere limen ;
Sed me cum lucis Hecate praefecit Avernis,
Ipsa deum poenas docuit, perque omnia duxit.
Gnosius haec Rhadamanthus habet durissima
Castigatque auditque dolos; subigitque fateri,
Quae quis apud superos, furto laetatus inani,
Distulit in seram commissa piacula mortem.
Continuo sontes ultrix accincta flagello
Tisiphone quatit insultans, torvosque sinistra
Intentans angues vocat agmina saeva sororum.
Tum demum horrisono stridentes cardine sacrae
Panduntur portae. Cernis, custodia qualis
Vestibulo sedeat ? facies quae limina servet?
Quinquaginta atris immanis hiatibus Hydra
Saevior intus habet sedem. Tum Tartarus

regna,

ipse
Bis patet in praeceps tantum tenditque sub

umbras, Quantus ad aetherium caeli suspectus Olympum.

2. Point out the chief differences between Latin prose

and Latin poetry in the employment of cases with or without prepositions.

3. Discuss the grammar of

Evantes orgia circum ducebat Phrygiasme tua tristis imago Saepius occurrens haec limina tendere adegit - bacchatur vates, magnum si pectore possit Excussisse deum;

and explain the meaning of animamque superbam Ultoris Bruti fascesque videre receptos — dixitque novissima verba — pendere poenas Cecropidae iussi, miserum, septena

quotannis corpora natorum-increpat ultro. 4. Translate, with notes as above(a) Et iam comitia tribunorum militum aderant,

quorum prope maior patribus quam belli cura erat, quippe non communicatum modo cum plebe sed prope

summum

amissum cernentibus imperium. Itaque clarissimis viris ex composito praeparatis ad petendum, quos praetereundi verecundiam crederent fore, nihilo minus ipsi, perinde ac si omnes candidati essent, cuncta experientes non homines modo sed deos etiam excipiebant in religionem vertentes comitia biennio habita : priore anno

intolerandam hiemem prodigiisque divinis similem coortam, proximo non prodigia sed iain eventus, pestilentiam agris urbique illatam haud dubia ira deum, quos pestis eius arcendae causa placandos esse

libris fatalibus inventum sit: comitiisauspicato quae fierent-indignum dis visum honores vulgari discriminaque gentium confunili.

in

(6) Ceterum—seu non omnibus delendi urbem

libido erat, seu ita placuerat principibus Gallorum, et ostentari quaedam incendia terroris causa, si compelli ad deditionem caritate sedium suarum obsessi possent, et non omnia concremari tecta ut, quodcumque superesset urbis, id pignus ad flectendos hostium animos haberent,nequaquam perinde atque in capta urbe prima die aut passim aut late vagatus est ignis. Romani ex arce plenam hostium urbem cernentes vagosque per vias omnes cursus, cum alia atque alia parte nova aliqua clades oreretur, non mentibus solum concipere sed ne auribus quidem atque oculis satis constare poterant: quocumque clamor hostium, mulierum puerorumque ploratus, sonitus flammae et fragor ruentium tectorum avertisset, paventes ad omnia animos oraque et oculos flectebant, velut ad spectaculum a fortuna positi occidentis patriae nec ullius rerum suarum relicti praeterquam corporum vindices, tanto

a

X

ante alios miserandi magis, qui umquam obsessi sunt, quod interclusi a patria obsidebantur omnia

sua cernentes in hostium potestate. 5. Explain-Latinas concipere, census equester,

tensae, cinctu Gabino, qui curules yesserant magistratus, continuare legis latoribus tribuna

tum, denis milibus gravio aeris condemnati sunt. 6. Discuss the grammar of-etsi prodendae patriae

est,-comitia interpellantibus tribunis plebis, donec convenisset, ut maior pars ex plebe crearetur--fusis hostibus prius paene, quam manus consererent.

res

7. Translate-
Cum ipsa per se

anceps esset, prout cuiusque ingenium erat, atrocius initiusve suadentibus, tum incertiora omnia unus ex Privernatibus legatis fecit magis condicionis, in qua natus esset, quam praesentis necessitatis memor; qui interrogatus a quodam tristioris sententiae auctore, quam poenam meritos Privernates censerent, “ Eam," inquit, “ quam merentur, qui se libertate dignos censent.' Cuius

cum feroci responso infestiores factos videret consul eos, qui ante Privernatium causam impugnabant, ut ipse benigna interrogatione mitius responsum eliceret, “Quid ? si poenam," inquit, “remittimus vobis, qualem nos pacem vobiscum habituros speremus ?”

“Si bonam dederitis," inquit, "et fidam et perpetuam, si malam, haud diuturnam.” Tum vero minari, neque id ambigue, Privernatem quidam exclamant, pars melior senatus ad meliora responsa trahunt et dicunt viri et liberi vocem auditam.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »