Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

GREEK.-PART II. (TRANSLATION.)

The Board of Examiners.

N.B.-Candidates in Group A may omit the passages

marked (6) and (d).

1. Translate, with brief notes in the margin wherever

points of grammar or meaning require them(α) πολλά τα δεινά κούδες ανθρώπου δεινότερον πέλει.

τούτο και πολιού πέραν πόντου χειμερία νότα
χωρεί, περιβρυχίοισιν
περών υποίδμασιν, θεών τε ταν υπερτάταν, Γάν
άφθιτον, ακαμάταν αποτρύεται,
ιλλομένων αρότρων έτος εις έτος, ιππείω γένει

πολεύον.
κουφονόων τε φύλον ορνίθων αμφιβαλών άγει
και θηρών αγρίων έθνη πόντου τειναλίαν φύσιν
σπείραισι δικτυοκλώστους
περιφραδής ανήρ" κρατεί δε μηχαναίς άγραύλου
θηρός ορεστιβάτα, λασιαύχενά θ'
ίππον αέξεται αμφίλοφον ζυγόν ούρειόν τ' ακμήτα

ταύρον. και φθέγμα και ανεμόεν φρόνημα και αστυνόμους οργάς εδιδάξατο και δυσαύλων πάγων υπαίθρεια και δύσομβρα φεύγειν βέλης παντοπόρος άπορος επ' ουδεν έρχεται

το μέλλον: "Αιδα μόνον φευξιν ουκ επάξεται:
(0) ΚΡ. αροίσθα ταγούς όντας αν λέγης λέγων και

ΤΕ. οίδ'. εξ εμού γάρ τήνδ' έχεις σώσας πόλιν.
ΚΡ. σοφός συ μάντις, αλλά ταδικείν φιλών.
ΤΕ. όρσεις με τακίνητα διά φρενών φράσαι.
ΚΡ. κίνει, μόνον δε μη 'πι κέρδεσιν λέγων.
ΤΕ. ούτω γαρ ήδη και δοκώ το σον μέρος.
ΚΡ. ώς μη μπολήσων ίσθι την εμήν φρένα.

[ocr errors]

ΤΕ. αλλ' εν γέ τοι κάτισθι μη πολλούς έτι

τροχούς άμιλλητήρας ηλίου τελών,
έν οίσι των σων αυτός εκ σπλάγχνων ένα
νέκυν νεκρών αμοιβών αντιδους έσει,
ανθ' ών έχεις μεν των άνω βαλών κάτω,
ψυχήν τ' ατίμως εν τάφω κατώκισας,
έχεις δε των κάτωθεν ενθάδ' αυ θεών
άμοιρον, ακτέριστον, ανόσιον νέκυν.
ών ούτε σοι μέτεστιν ούτε τοϊς άνω
θεοίσιν αλλ' εκ σου βιάζονται τάδε.
τούτων σε λωβητήρες υστεροφθόροι
λοχώσιν "Αιδου και θεών Ερινύες,
εν τoίσιν αυτοίς τoίσδε ληφθήναι κακοίς.

(c) ΠΡΟΜ. "Εοικας, ώ Ερμή, και συ κατά τον "Ομη

ρον αναίτιον αιτιάασθαι,δς τα τοιαύτά μοι προφέρεις, εφ' οίς έγωγε της εν πρυτανείω σιτήσεως, εί τα δίκαια εγίγνετο, ετιμησάμην αν εμαυτώ. ει γούν σχολή σοι, ήδέως αν και δικαιολογησαίμην υπερ των εγκλημάτων, ως δείξαιμι άδικα έγνωκότα περί ημών τον Δία συ δε-στωμύλος γάρ ει και δικανικόςαπολόγησαι υπέρ αυτού ως δικαίαν την ψήφον έθετο, άνεσταυρώσθαι με πλησίον των Κασπίων τούτων πυλών επί του Καυκάσου οίκτιστον θέαμα πάσι Σκύθαις.

ΕΡΜ. Εκπρόθεσμον μέν, ώ Προμηθεύ, την έφεσιν αγωνιή και ες ουδέν δέον όμως δ' ούν λέγε' και γαρ άλλως περιμένειν αναγκαίον, έστ' αν ο αετός καταπτή επιμελησόμενός σου του ήπατος, την εν τω μέσω δή ταύτην σχολήν καλώς αν έχον είη ές ακρόασιν καταχρήσασθαι σοφιστικήν, οίος εί συ πανουργότατος εν τοις λόγοις.

ΠΡΟΜ. Πρότερος ούν, ώ Ερμή, λέγε και όπως μου ως δεινότατα κατηγορήσης μηδε καθυφης τι των δικαίων του πατρός. σε δε, ώ "Ηφαιστε, δικαστής ποιούμαι έγωγε.

(d) ή πήρα δέ σοι θέρμων έστω μεστή και οπισθο

γράφων βιβλίων, και ούτως έχων ευδαιμονέστερος είναι φήσεις του μεγάλου βασιλέως. ή' μαστιγοι δε τις ή στρεβλοί, τούτων ουδέν ανιαρόν ηγήση.

ΑΓΟ. Πώς τούτο φώς το μή άλγείν μαστιγούμενον; ου γάρ χελώνης ή καράβoυ δέρμα περιβεβλημαι.

ΔΙΟΓ. Το Ευριπίδειον εκείνο ζηλώσεις μικρών εναλλάξας.

ΑΓΟ. Το ποίον;

ΔΙΟΓ. Η φρίν σοι αλγήσει, η δε γλώσσα έσται ανάλγητος. & δε μάλιστα δεί προσείναι, ταύτ' εστίν· ιταμόν χρή είναι και θρασύν και λοιδορείσθαι πάσιν εξ ίσης και βασιλεύσι και ιδιώταις ούτως γαρ αποβλέψονται σε και άνδρείον υπολήψονται. βαρβαρος δε η φωνή έστω και απηχες το φθέγμα και ατεχνώς όμοιον κυνί, και πρόσωπον δε εντεταμένον και βάδισμα τοιούτω προσώπη πρέπον, και όλως θηριώδη τα πάντα και άγρια. αιδώς δε και επιείκεια και μετριότης απέστω, και το ερυθριάν απόξεσον του προσώπου παντελώς. δίωκε δε τα πολυανθρωπότατα των χωρίων, και εν αυτοίς τούτοις μόνος και ακοινώνητος είναι θέλε μη φίλον, μή ξένον προσιέμενος

κατάλυσις γάρ τα τοιαύτα της αρχής. 2. Comment on the construction of-μή μοι θάνης συ

κοινά, μηδ' & μη θιγες ποιού σεαυτής-αλλ' δν πόλις στήσειε, τούδε χρή κλύειν-αχνύμενος μόρον 'Αντιγόνης.

3. Briefly discuss the part played by the chorus in

(a) Greek tragedies in general, (i) the Antigone

in particular. 4. Comment on the construction or meaning (as the

case may be) of-ομνύω σοι τον κύνα-ο δέ τινα έoικε πενθών-περί τα πρώτα κατά φύσιν γενήσομαι –όπισθόγραφα βιβλία-ή τί γάρ αν επράττομεν

ουκ έχοντες ών προνοούμεν τούτων; 5. Give a brief account of the chief doctrines of the

Epicurean, Academic, Stoic, and Peripatetic
Schools respectively.

6. Translate

Ον μεν τοίνυν τρόπον οι ταλαίπωροι Φωκής απολώλασιν, ου μόνον εκ των δογμάτων τούτων έστιν ιδείν, αλλά και εκ των έργων α πέπρακται, θέαμα δεινόν, ώ άνδρες Αθηναίοι, και ελεεινόν ότε γάρ νύν επορευόμεθα εις Δελφούς, εξ ανάγκης ήν οράν ημίν πάντα ταύτα, οικίας κατεσκαμμένας, τείχη περιηρημένα, χώραν έρημον των εν ηλικία, γύναια δε και παιδάρια ολίγα και πρεσβύτας ανθρώπους οίκτρούς, ουδ' αν είς δύναιτ' εφικέσθαι τα λόγω των εκεί κακών νύν όντων αλλά μήν ότι την εναντίαν ποτέ θηβαίοις ψήφον έθεντο ούτοι περί ημών υπέρ άνδραποδισμού προτεθείσαν, υμών έγωγε ακούω πάντων. τίν' άν ούν οίεσθε, ώ άνδρες Αθηναίοι, τους προγόνους υμών, εί λάβoιεν αίσθησιν, ψήφον ή γνώμην θέσθαι περί των αιτίων του τούτων ολέθρου; εγώ μεν γαρ οίμαι καν καταλεύσαντας αυτους ταίς εαυτών χερσί καθαρούς έσεσθαι νομίζειν.

[ocr errors]

Additional for Group A. 7. Translate (with notes as above), (α) ΦΙΛ. τί σοι πίθωμαι; λέγότι βούλει, πλην ενός. ΒΔΕ. ποίου και φέρ' έδω. ΦΙΛ. του μη δικάζειν.

τούτο δε "Αιδης διακρινεί πρότερον ή 'γώ πείσομαι.

ΒΔΕ. συ δ' ούν, επειδή τούτο κεχάρηκας ποιών,

εκείσε μεν μηκέτι βάδιζ', αλλ' ενθάδε

αυτού μένων δίκαζε τoίσιν οίκέταις.
ΦΙΛ. περί του; τί ληρείς ; ΒΔΕ. ταύθ' άπερ

εκεί πράττεται
ότι την θύραν ανέφξεν η σηκίς λάθρα,
ταύτης επιβολήν ψηφιεί μίαν μόνην.
πάντως δε κακεί ταύτ' έδρας εκάστοτε.
και ταύτα μέν νυν ευλόγως, ήν εξέχη
είλη κατόρθρον, ηλιάσει πρός ήλιον
εάν δε νίφη, προς το πυρ καθήμενος,
ύοντος είσει καν έγρη μεσημβρινός,

ουδείς σ' αποκλήσει θεσμοθέτης τη κιγκλίδι. ΦΙΛ. τουτί μ' αρέσκει. ΒΔΕ. προς δε τούτοις γ',

ήν δίκην
λέγη μακράν τις, ουχί πεινών αναμενείς,

δάκνων σεαυτόν και τον απολογούμενον.
ΦΙΛ. πώς oύν διαγιγνώσκειν καλώς δυνήσομαι

ώσπερ πρότερον τα πράγματ' έτι μασώμενος ; ΒΔΕ. πολλώ γ' άμεινον και λέγεται γάρ τουτογί,

ως οι δικασταί ψευδομένων των μαρτύρων μόλις το πράγμέγνωσαν αναμασώμενοι.

(6) τους γάρ εναντίους εικάζω, καταφρονήσει τε ημών

και ουκ άν ελπίσαντας ως άν επεξέλθοι τις αυτοίς ες μάχην, άναβηναι τε προς το χωρίον και νύν ατάκτως κατά θέαν τετραμμένους ολιγωρείν. όστις δε τας τοιαύτας αμαρτίας των εναντίων κάλλιστα ιδών και άμα προς την εαυτού δύναμιν την επιχείρησιν ποιείται μη από του προφανούς μάλλον και αντιπαραταχθέντος ή εκ του προς το παρόν ξυμφέροντος, πλείστ' αν ορθοίτο και τα κλέμματα ταύτα καλλίστην δόξαν έχει και τον πολέμιον μάλιστάν τις απατήσας τους φίλους μέγιστ' άν ωφελήσειεν. έως ούν έτι απαράσκευοι θαρσούσι και του υπαπιέναι πλέον ή του μένοντος, εξ ών έμοί φαίνονται, την

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »