Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Fig. 2.

The Gentleman's magazine

Monument at Starlington, Midd:

[graphic][subsumed]
[graphic][subsumed]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »