Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE HOLY BIBLE

TRANSLATED OUT OF THE ORIGINAL TONGUES

IN THE YEAR OF OUR LORD

1611

CONTAINING

THE OLD AND NEW TESTAMENTS

AND THE APOCRYPHA

II

JOSHUA, JUDGES, RUTH, THE BOOKS OF SAMUEL

[merged small][graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small]
[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »