Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

N E W M O N T H L Y

MAGAZINE

AND

LITERARY JOURNAL.

VOL. XII.

HISTORICAL REGISTER.

LONDON:

PRINTED FOR HENRY COLBURN,

NEW BURLINGTON STREET,

1824.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

CONTENTS

[ocr errors]

POLITICAL EVENTS 1. 49. 97. 145. 193. 241. 289. 337. 385. 433. 481. 529.

THE DRAMA

7. 56. 106. 154. 199. 250. 296. 345. 391. 438. 487. 535.

Music.....

103. 151. 198. 246. 295. 342. 390.

FINE ARTS

10. 60. 158. 201. 252. 299. 441. 538.

VARIETIES–GREAT BRITAIN 11.61. 109. 161. 204. 255, 302, 347. 393. 442. 489. 539.

FOREIGN VARIETIES.... 17. 66. 114. 165. 208. 258. 306. 351, 399, 447. 494. 544.

RURAL ECONOMY..

22. 71, 118. 213. 263. 310. 357. 405. 453. 500. 549.

USEFUL ARTS..

23. 71. 120. 169. 214. 264. 312. 358. 408. 455. 502. 550,

NEW PATENTS

24. 72. 120. 170. 215. 264. 312. 359. 408. 456, 551.

New PUBLICATIONS, BRITISH, WITH CRITICAL REMARKS, 25. 73. 121. 170. 216. 265.

313. 360. 409. 457. 504, 552.

PORBIGN, Do. 30. 77. 125. 174. 222. 270. 318. 366. 414, 461.

508. 556.

LITERARY REPORTS ....32. 79. 128. 177. 224. 272. 320. 368. 416. 464. 511. 559.

METEOROLOGICAL REPORTS..33. 81, 129. 178. 226. 273. 321. 369. 417. 465. 512. 560.

AGRICULTURAL REPORTS, PRICES OF CORN AND MARKETS, 33. 82. 129. 178. 226. 273.

321. 369. 417. 465. 512. 560.

COMMERCIAL REPORTS, STOCKS, &C... 34. 83. 130. 179. 227. 274. 322. 370. 418. 466.

513. 561.

BANKRUPTS, DIVIDENDS, AND SEQUESTRATIONS. .35. 84. 131. 180. 228. 275. 323. 371.

419. 467. 514. 562.

PRICES OF CANAL SHARES, 564.
INCIDENTS, APPOINTMENTS, MARRIAGES, AND DEATHS, WITH BIOGRAPHICAL NOTICES

OF DISTINGUISHED PERSONS DECEASED, &c. 36. 86. 132. 183. 229. 276. 325. 372.

420. 468. 515, 565.

PROVINCIAL OCCURRENCES .. 44. 92. 140. 188. 236. 284. 332. 380. 428. 476. 524.572.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »