Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

DURING THE TIME OF THIESE DECISIONS.

Hon. Thom's JOHNSOX, Chief Justice.
Hon. (CHRISTOPHER C. SCCTT,

Associate Justices.
Hon. DAVID WALKER,

}

John J. CLENDENIN, Attorney General.
Luke E. BARBER, Esq., Clerk.

JUDGES OF THE CIRCUIT COURTS.

1st Circuit, Hon. John T. Jones, (c)
2d

Hon. Josiah GOULD,
3d

Hon. William C. Scott, (1) 4th

Hon. William W. Floyd, (c) 5th

Hon. WILLIAM H. FEILD, 6th

Hon. John Quillix.

(a) Succeeded by Hon. Tuomas B. Hanly, March 5th, 1851.
(0)

by Hon. BEAUFORT H, NEELY, Feb. 281h, 1851.
by Hon. Alfred B. Graexwoon, March 5th, 1851.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

120 308

16 702 339 314 307 115 572

291 604 289 389

750

313 118 736

A.

Brodie et al. v. Skelton

Brown et al., Toby ad. 1, Jdlams et al. v. The State use &c. 466

Brown & Fenno, Levy v. Anthony et al, Meux v.

411

Brunough, Jordan ad. v. Anthony v. Humphries ad. use, &c. 663 Buckman v. Haney Arnold et al., State Bank v.

347

Burgen v Dwinal Aylett, Britt, v.

475

Burks, Dickson v.

Byrd et al., Roane et al, v.
B.

Byrd v. Clendennin et al,

C.
Bank of the State v. Arnold et al. 317
Bank of the State, Cate et al. v. 289
Bank of the State v. Criswell et al. 312

Carley as ad. v. Barnes et al
Bank of the State, Ferguson et al. v. 512 Carnall v. Crawford county
Bank of the State v. Magness et al.

313

Cate et al. State Bank v. Bank of the State v. Morris et al.

302

Charles y. The State Bank of the State v. Peel et al.

Choat & Dye v. Bennett, Merrill Bank of the State v. Robinson et al.

& Co.

302 Bank of the State v. Sherrill, surv.

334

Church et al., Gordon et al. v. Bank of the State, Smith et al. v.

28

Clark adx. v. Moss et al. sank of the State v. Tunstall et al.

288

Clay's ads. v. Notrebe's Exrs. Barkman v. Hopkins et al.

157

Clendennin et al., Byrd v. Barnes et al. Carley as ad. v.

291

Crawford county, Carnall v.

Coulter et al., Wayland et al. ad. v. Beebe, surv, Lincoln v.

697

Criswell et al., State Bank, v. Lennett, Merrill & Co., Choate &

Crittenden v. Johnson, 313

Crittenden v. Woodruff, 116

Crow et al., State, use &c. v. Bisco et al. v. Morrison

114

Cummins et al., Rapley et al. v. Biscoeetal. y. Sneed et al.

104 Biscoe et al. v. Stone et al.

39

D. Biscoeet al. v. Tucker et al.

145

44 Davis ad. v. Pettit et al. 455 Denson v. Thurmond

23 Dickson v. Burks 716 Dodd Ex parte

281 Dowd, L. B. & C. M., Hopkins et Borilen et al. v. State, use &c.

519

al. v.
671 Duncan et al. v. Hopkins et al.
685 Durrett v. Trammall
475 Dwinal, Burgen v.

631

Beaver, Sparks, v.

630

572 480 604 312 94 82 642 689

Dye v.

Bettison v. Jennings

Biscoe et al., Wilson v. Bivens v. The State Birens et al. v. McElroy Bizzell et al. Williams v. Block Ex parte

349 586 307 152

Bourland v. Skinner Bourland, Spri.g Britt v. Aylett

627 156 183 314 280 Jones v. Robinson 504 Ramsey v. The State

[blocks in formation]
[ocr errors]

Eason v. State

481

K. Edwards, surv. v. Scull et al.

325 Evans, Town v. 9 Kennedy Ex parte

698 Ex parte Block

281 Ex parte Dodd

152 Ex parte Foster

304 Ex parte Kennedy

595

Laster et al. v. Toliver and wife 450 Ex parte Lawson

323
Lawson Ex parte

323 Levy v. Brown & Fenno

16 F Lincoln v. Beebe, surv.

697 Lyon v. Tams & Co.

189 Ferguson et al. v. State Bank,

512 Floyd v. Ricks

451

M. Foster, Jordan v.

139 Foster Ex parte 304 Mackey, Modglin v.

697 Fowler v. Johnson

280
Magness et al., State Bank v.

343 Fowler and Pike v. Scott

6 75
Magruder, Ruddell v.

678 Frazier & Wife, Prater ad. v.

249
Martin et al. v. Warren et al.

285 May v. Jameson

368 McCoy, Griffin v.

332 McElroy, Bivens et al. v.

23 Garland, Wynn v. 302 McKenzie v. State

594 Gartland v. Nunn et al. 720 McLaughlin et al. v. Speer

732 Gordon v. State, use Wallace 12 McNamee v. United States

148 Gordon et al. v. Church et al. 118 Meux v. Anthony et al.

411 Griffin v. McCoy 332 Mitchell, use &c. v. Woods

180 Modglin v. Mackey

697 H. Modglin & wife v. Slay

693 Mosht v. The State

169 Hamilton ad., Hemphill v.

425
Moreland et al., Pelham v.

443 Haney, Buckman v.

33:
Morris et al., State Bank v.

302 Harris, Pettus v. 295 Morrison, Biscoe et al., v.

114 Harris, l'ettus, v.

300
Moss et al., Clark adx. v.

736 Heinphill v. Hamilton ad.

425 Hemphill v. Sappington

731

N.
Holeman & Winters v. Steamboat
P. H. White et al.
237 Notrebe's Exts., Clay's ad. v.

631 Hopkins et al., Barkman v. 157 Nunn et al., Gartland v.

720 Hopkins et al., Duncan et al. v. 156 Hopkins et al. v. L. B. & C. M.

P.
Dowd

627
Hubbard v. Welch
151 Peel et al., State Bank v.

750 Huggins, Turner & Turner v. 337 Pelham v. Moreland et al.

443 Humphries ad. use &c., Anthony v. 663 Penn v. Stuart

41 Hutchinson ad. v. Phillips et al. ad. 270 Pennington et al., Wier & Miller v. 745 Hynson et al. v. Ruddeil et al. 33 Pennington's Exr. v. Yell

212 Pettit et al., Davies ad. v.

349 1. Pettus v. Harris

294 l'ettus v. Harris

300 Irons v. Reyburn

378 Phillips et al. ad., Hutchinson ad. v. 270 Poindexter v. Russell

664 J.

Price, Newlin & Co., Rapley et al. v. 713
Prater ad. v. Frazier and wife 249

58 Jamison, May v.

368 l'ryor, Yeates et al. v. Jennings, Bettison v.

116 Johnson, Crittenden y.

94

R. Johnson, Fowler v.

35 Jordan v, Foster

139 Rapley et al. v. Cummins et al. 689

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »