Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE LAWS

OF

FIGURATIVE LANGUAGE.

THIRD EDITION. .

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Designed for use in Bible Classes, Schools, and Colleges.

“Nam cum sit ornatus orationis varius et multiplex, conveniatque alius alii, nisi fuerit accommo
datus rebus atque personis, non modo non illustrabit eam, sed etiam destruet, et vim rerum in
contrarium vertet."- Quintilianus.

NEW YORK:
FRANKLIN K N I G H T,

138 NASSAU STREET.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »