Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

H.W.SHIPMAN asst Door Keepor

Entrance

Senate Lib

C.R.WALDRON

Seats for Ladies

9

10

CO

7 8

Spinola Mather Ely. Jr. Schell Doherty Brandreth OB.Wheeler Pratt Mandevil

45

6

LELA

LELA

[merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »