Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[ocr errors]

A

MISCELLANY,

CONTAINING

SEVERAL TRACTS

ON

VARIOUS SUBJECTS.

By the BISHOP of CLO YN E.

Modò me Thebis, modò ponit Athenis.

LONDON:

Printed for J. and R. TONSón and S. DR APIR

in the Strand.

M DCC LII.

(

THOUGHTS

ON

TAR-WATER.

Printed in the YEAR MDCCLII,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »