Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

OF THE

STATE OF NEW-YORK,

PASSED AT THE

SEVENTY.FIRST SESSION

OF THE

LEGISLATURE.

BEGUN THE FOURTH DAY OF JANUARY, AND ENDED

THE TWELFTH DAY OF APRIL, 1848,

AT THE CITY OF ALBANY.

[graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »