Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small]

THE

DIE GESIS;

BEING

A DISCOVERY

OF THE

ORIGIN, EVIDENCES, AND EARLY HISTORY

CHRISTIANITY,

NEVER YET BEFORE OR ELSEWHERE SO FULLY AND FAITHFULLY

SET FORTH.

BY THE REV. ROBERT TAYLOR, A.B. & M.R.C.S.

Φιλοσοφια δε την μεν κατα φυσιν, ω βασιλου, επαινει και ασπαζου, την δε
SooxlvreLV Paoxovgav napaitov.-Euphrates Philosph. ad Vespasian. Imp.
quoad Apolloni Tyana Miracula: citante Lardnero. Vol. IV. p. 261.

BOSTON:
PUBLISHED BY ABNER KNEELAND,
No. 14 Devonshire Street.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

DEDICATION.

TO THE

MASTER, FELLOWS, AND TUTORS OF

ST. JOHN'S COLLEGE, CAMBRIDGE.

REVEREND AND LEARNED SIRS,

In interesting remembrance of the high sense your learned body were pleased to express of my successful studies, when I received your general vote of thanks, delivered to me by the Master himself, the late Dr. Craven, for the honour you were pleased to consider that my poor talents and application, in statu pupillari, had conferred on our College, which holds such distinguished rank in the most distinguished University in the world ; I very respectfully dedicate the Diegesis, the employment of my many solitary hours in an unjust imprisonment, incurred in the most glorious cause that ever called virtue to act, or fortitude to suffer. You will appreciate (far beyond any wish of mine that you should seem to appreciate) the merits of this work. Your assistance for the perfecting of future editions, by animadversion on any errors which migặt have crept into

the first ; and the feeling with respect to it, which I cannot but anticipate, though it may never be expressed ; will amply gratify an ambition whose undivided aim was to set forth truth, and nothing else but truth.

ROBERT TAYLOR, A. B.

PRISONER.

Oakham Gaol, Feb. 19, 1829.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »