Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 70 - PROBLEM. To inscribe a circle in a given triangle. Let ABC be the given triangle : it is required to inscribe a circle in the triangle ABC.
Σελίδα 39 - A circle is a plane figure bounded by a curved line, called the circumference, every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 32 - If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, the figure is a parallelogram.
Σελίδα 6 - Every body continues in its state of rest, or of uniform motion in a straight line, unless it is compelled to change that state by forces impressed upon it.
Σελίδα 7 - If, at a point in a straight line, two other straight lines, upon the opposite sides of it, make the adjacent angles together equal to two right angles, these two straight lines shall be in one and the same straight line.
Σελίδα 54 - If two polygons are composed of the same number of triangles, similar each to each and similarly placed, the polygons are similar.
Σελίδα 21 - If two triangles have two sides, and the included angle of the one equal to two sides and the included angle of the other, each to each, the two triangles are equal in all respects.
Σελίδα 31 - If two sides of a quadrilateral are equal and parallel, the figure is a parallelogram.
Σελίδα 60 - The area of a triangle is equal to one-half the product of its base and altitude.
Σελίδα 46 - An angle formed by a tangent and a chord is measured by onehalf the intercepted arc.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας