Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

Page 340. 3. 10240. 4. $984.15. 5. $133.82+. 6. $696.849. 8. 1364. 9. 4147 10. 4.

Page 355. 2. 236.405+ cu. ft. 3. 136.136+ cu.ft 4. 6415.718 gal. 1. 65.45 cu. ft. 2. 268.0832 cu. ft. 3. 14.1372 cu. ft. 4. 795.217+ lb. 5. 8.181 cu. ft. 6. 3181.25 cu. ft.

[ocr errors]

Page 343, 1. 31.416 ft. 2. 141.372 ft. 3. 2 mi. 302.48 rd. 4. 125.664 rd.

Page 344. 5. 34.557 ft. 6. 101.38 rd. 7. 204.354 rd.

1. 520 sq. ft. 2. 253 sq. ft. 3. 720 sq. rd. 4. 525 sq. ft.

Page 345. 1. 216 sq. ft. 2. 126 sq. ft. 3. $168.376. 4.' 5935.85 sq. ft. 5. $8.64. 6. 15000 sq. ft.

Page 346. 1. 5500

sq.

ft. 2. 54 sq. rd. 3. 576 sq. ft. 4. $546.875. 5. $2062.50.

Page 350. 1. 31.416

sa:

ft. 2. 40 sq.

ft. 3. 144 sq. ft. 4. 37.6992 sq. ft. 5. 63 sq. ft.

Page 351. 1. 540 sq. ft. 2. 376.992 sq. ft. 3. 628.32 sq. ft. 4. $64. 5. 89.5356 sq. ft. 6. 400 sq. ft. 7. 75.3984

sq.

ft. 8. 157.08 sq.

ft. Page 352. 1. 251.328 sq.

ft. 2. 3000 sq. ft. 3. $5.654. 4. 340 sq. ft. 5. $26.88. 1. 4.908 sq. ft. 2. 1.396 sq. ft. 3. 26.50+ sq. in.

Page 353. 4. 45.836 sq. ft. 1. 2 cu. ft. 2. 7.0686 cu. ft. 3. $9. 4. 462.857+ bu. 5. 2632.089+ gal.

Page 356. 1. 10 da. 2. $12. 3. 80 men. 4. 5 mi. 5. 16 men. 6. $54 7. $75. 8. 336 lb. 9. $125.635. 10. 13} oz. 11. 60 sheep.

Page 357. 12. $80. 13. 531. 14. $40.33 loss. 15. 451 trees. 16. $48, A's money;

$40, B's money. 17. $65, A's;

$50, B's;

$55, C's.
18. 481 ft.
19. A's, 105 lb.;

B's, 140 lb.;
C's, 245-1b.

20. A's, $32;

B's, $27.
21, 34, A's age;

45}, B's age;
563, C's age.

Page 358. 22. 720 apples. 23. 1848 da., time in

which all can do

it; 5877 da., time in

which A can do

[ocr errors]
[ocr errors]

Page 359, 33. 72 mi. 34. 200. 35. 57'i. 36. 15. 37. 30 da. 38. $29. 39. 1570 yd. 40. 505 oz. 41. 566 tiles. 42. $2875. 43. 263. 44. 271 min. past 5. 45. 6 mi. per day. 46. 30 men.

Page 360. 47. 20 min. past 5. 48. $882.46. 49. $74.07. 50. $740.52 +. 51. 16%% gain. 52. 429%. 53. $270, carriage;

$240, horse. 54. 300 cats. 55. $24. 56. $500, cost.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

7019 da., time in

which B can do

it; 461 da., time in

which C can do

Page 361. -57. 7 da.

58. B's age, 60 yr.;

C's age, 80 yr. 59. $3000. 60. $80. 61. 2 cts., apples;

3 cts., pears. 62. A, 46; da.;

B, 35 da. 63. $1 186.98. 64. $40 loss;

64%.

65. 27.64 ft.

66. 15 yr.

it.
24. 63 da.
25. $240, one;

$150, other.
26. 810 revolutions.
27. 72 ft.
28. $3.80.
29. 8 hr. 48 min.
30. $208.331.
31. $1.50, wheat;

$ 40, corn.
32. 900 rd.

Page 362. 67. 90 lb. 68. 162 in No.1;

144 in No.2;

128 in No. 3. 69. A, in 24 da.;

B, in 17į da.;

C, in 40 da. 70. A's share, $3 ;

B's share, $21.
71. 92160 A.
72. 21.
73. $600.
74. $4563, son's;

$1521, widow's;
$507, daughter's.

ter 제

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

P. K budish
Ex=4000 o/15/2=60% of sales

%
Prof 15%
с &x= 6 os

yout 9 osoo - sale of groet, 9 of a Execin of rol over Ex

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »