Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

. Subjunctive.

S. 1 λίπω

2 λίπης

3 λίπη
D. 2 λίπητον

3 λίπητον
Ρ. 1 λίπωμεν

2 λίτητε

3 λίπωσι S. 1 λίπoιμι

2 λίπους

3 λίπου D. 2 λίπoιτον

3 λιπoίτην Ρ. 1 λίποιμεν

2 λίπoιτε
3 λίποιεν

λίπωμαι λίπη λίπηται λίπησθον λίπησθον λιπώμεθα λίπησθε λίπωνται λιποίμην λίποιο λίπoιτο λίποισθον λιπoίσθην λιποίμεθα λίποισθε λίποιντο

2d Perfect. λελοίπω λελοίπης λελοίπη λελοίπητον λελοίπητον λελοίπωμεν λελοίποτε λελοίπωσι λελοίποιμι λελοίποις λελοίπου λελοίπoιτον λελοιποίτην λελοίποιμεν λελοίπoιτε λελοίποιεν

Optative.

[blocks in formation]

A Greek grammar for schools and colleges, revised and in part ...

[ocr errors]

Part. λιπών, -ουσα, -όν λιπό-μενος, -η, -ον

λελοιπώς, -υΐα, -ός

[merged small][merged small][merged small][graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »