Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Enteved, according to the Act of Congress, in the year one thousand eight hundred

and thirty-six, by David HOFFMAN, in the Clerk's office of the District Court of Maryland.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

A COURSE

OF

LEGAL STUDY.

PARTICULAR SYLLABUS.

TITLE VIII.

'Equidem contra existimo, judices, cùm in omni genere ac varietate artium, etiam illarum, quae sine summo otio non facile discuntur, Cn. Pompeius excellat, singularem quandem laudem ejus et præstabilem esse scientiam, in fæderibus, pactionibus, conditionibus, populorum, regum, exterarum nationum; in universo denique belli jure ac расів.?

Cic. Orat. Pro. L. Corn. Balbo. Cap. VI.

THE LAW OF NATIONS.

(Nole 1.)

1. Mackintosh's Introductory Lecture on the

Law of Nature and Nations. 2. Chitty's Law of Nations. (Note 2.) * 3. Marten's Compendium of the Law of

Nations. (Note 3.) 4. Vattel on the Law of Nature and Nations.

(Note 4.) * 5. Du Ponceau's translation of the first book

of Bynkershoek's “Questiones Juris Publici,' being a treatise on the Law of War. (Note 5.)

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »