Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 198 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 198 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq. yd.) 30^ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 198 - LIQUID MEASURE. DRY MEASURE. 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.). 2 pints (pt.) = 1 quart (qt.). 2 pints = 1 quart (qt.
Σελίδα 69 - ... is open from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon.
Σελίδα 198 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30| square yards — 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 50 - How many marbles did each boy have? 7. One fall a boy watched 4 squirrels store acorns in a hollow tree. The next winter the tree was cut down and 288 acorns were found in it. If each squirrel carried the same number, how many acorns did one carry? 1. How many 2-cent stamps can be bought for $5.76? 2. At 3 cents a yard, how many yards of ribbon can be bought for $4.05? 3. Five boys have an equal share in 640 marbles.
Σελίδα 64 - How many tens of blocks are there in B ? in C ? in D? in E? in F? in G? in H? in I? 3. The name given to 2 tens is — ; to 3 tens is — ; to 4 tens is — ; to 5 tens is — ; to 6 tens is — ; to 7 tens is — ; to 8 tens is — ; to 9 tens is — ; to 10 tens is — . 4. Write twenty: thirty: forty: fifty: sixty. 5. Write seventy; eighty: ninety: one hundred. 6. Count by 10's...
Σελίδα 198 - Dry Measure 2 pints (pt.) =1 quart (qt.) 8 quarts = 1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu.) 2150.42 cu.
Σελίδα 141 - A man has 156 books in one case, 275 in another, and in a third 145 more than in both of the others. How many books has he in the 3 cases? 2. A factory made 540 bicycles in January; 375 in February; 643 in March, and 856 in April. How many did it make in the 4 months? 3. A man delivered 4 loads of coal. In the first were 2150 pounds; in the second, 1975 pounds; in the third, 2260 pounds, and in the fourth, 2315 pounds. How many pounds were delivered in the 4 loads? 4. A carpenter was paid $1375.50...
Σελίδα 26 - L? 3. A equals 5, B equals 10. To what is C equal? D? E? F? G? H? I? J? K? L? 4.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας