Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.-Midsummer, 1860.

WEDNESDAY, June 27th.-Morning, 111 to 1.

GREEK.
Examiner—THE REV. G. A. JACOB, D.D.

I. Translate into English: 'Απεκρίθη Ιωάννης και είπεν, Ου δύναται άνθρωπος λαμβάνειν ουδεν, εαν μη ή δεδομένων αυτώ εκ του ουρανού. αυτοί ύμείς μου μαρτυρείτε ότι είπον, Ουκ είμι εγω ο Χριστός, αλλ' ότι απεσταλμένος είμι έμπροσθεν εκείνου. “Ο έχων την νύμφην νυμφίος εστίν, ο δε φίλος του νυμφίου ο έστηκώς και ακούων αυτού, χαρά χαίρει δια την φωνήν του νυμφίου. αύτη ούν η χαρα ή έμή πεπλήρωται. Εκείνον δεί αυξανειν, έμε δε έλαττουσθαι· ο άνωθεν ερχόμενος επάνω πάντων έστιν ο ών έκ τής γής, εκ της γης εστί, και εκ της γης λαλεί ο εκ του ουρανού ερχόμενος, επάνω πάντων εστί, και δ εώρακε και ήκουσε, τούτο μαρτυρεί, και την μαρτυρίας αυτού ουδείς λαμβάνει.

II. Grammatical Questions.

1. Write out the singular number of ύμείς, νύμφη, χαρα, ουδείς.

2. Write out the present, future, perfect, and aorist, active voice, of λαμβάνειν, απεσταλμένος, πεπλήρωται, εώρακε, ήκουσε.

3. In what mood and tense are απεκρίθη, ή, δεδομένον, ήκουσε,

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.-Midsummer, 1860.

WEDNESDAY, June 27th.-Afternoon, 2 to 34.

CHEMISTRY.

Examiner - PROFESSOR MILLER, M.D., F.R.S.

1. Enumerate the ordinary constituents of the atmosphere. Give the chief physical and chemical properties of the two which occur in largest quantity; and state how each may be obtained.

2. What is sulphuric acid ? How is it obtained ?

3. Mention the alkalies and alkaline earths. How would you distinguish soda from lime?

2

3

4. Describe in words the changes represented by the following symbols:-MnO, + NaCl + 2 (HO, SO2) = MnO, SO, + NaO, (

, SO2 + 2H0 + Cl; and give some account of the elementary body which is obtained in the reaction so represented.

3

5. State the principal sources of carbonic acid, and explain the process by which its undue accumulation in the atmosphere is pre

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »