Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.-Midsummer, 1865.

THURSDAY, June 22nd.- Morning 10 to 12.

GREEK.

Examiner.--REV. G. A. JACOB, D.D.

I. Translate into English : (Α.) Ταύτα είπών ο Ιησούς εταράχθη το πνεύματι, και εμαρτύρησε και είπεν, 'Αμήν αμήν λέγω υμίν, ότι εις εξ υμών παραδώσει με. Έβλεπον ούν εις αλλήλους οι μαθηται, απορούμενοι περί τίνος λέγει. "Ην δε ανακείμενος εις των μαθητών αυτού εν τω κόλπο του Ιησού, ον ηγάπα ο Ιησούς, νεύει ούν τούτω Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς αν είη περί ου λέγει. Επιπεσών δε εκείνος επί το στήθος του Ιησού, λέγει αυτώ, Κύριε, τίς έστιν; αποκρίνεται ο Ιησούς, Εκείνος εστίν, ώ εγώ βάψας το ψωμίον επιδώσω. και εμβάψας το ψωμίον, δίδωσιν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτη. και μετά το ψωμίον, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. λέγει ούν αυτώ ο Ιησούς, Ο ποιείς, ποίησον τάχιον.

(Β.) Και διά τούτο εδίωκον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι, και εζήτουν αυτόν αποκτ είναι, ότι ταύτα εποίει εν σαββάτω. Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοϊς, “Ο πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, κάγώ εργάζομαι. Διά τούτο ούν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτείναι, ότι ου μόνον έλυε το σάββατον αλλά και πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιών τω Θεώ. Απεκρίνατο ούν ο Ιησούς και είπεν αυτοίς, 'Αμήν λέγω υμίν, ου δύναται ο υιός ποιείν αφ' εαυτού ουδέν, εάν μή τι βλέπη τον πατέρα ποιούντα, & γάρ αν εκείνος ποιη, ταύτα και ο υιός ομοίως ποιεί. Ο γάρ πατήρ φίλει τον υιόν, και πάντα δείκνυσιν αυτώ και αυτός ποιεί.

II. Grammatical Questions. 1. Decline μαθηται, στήθος, εμβάψας, πατέρα, εαυτόν, ουδέν.

2. State the voices, moods, tenses, numbers, and εταράχθη, εμαρτύρησε, παραδώσει, πυθέσθαι, εζήτουν, βλέπη; and say what verbs they come from.

3. Write out the persons (singular and plural) of απεκρίνατο, εζήτουν, ποιη, φίλει, δείκνυσιν, ποίησον.

4. Give the future, perfect, and aorist, (active voice) of εταράχθη, επιπεσών, βάψας, αποκτείναι, εισήλθε.

5. What prepositions occur in the first extract, either in compounds or by themselves? What cases may they govern ?

6. What are the different kinds of augment used in Greek verbs ? Give examples from the extracts.

ersons of

[ocr errors]

ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.-Midsummer, 1865.

THURSDAY, June 22nd.-Morning, 12 to 1).

CHEMISTRY.

Examiner.-PROFESSOR REDWOOD.

1. Describe the characters and properties of Nitrogen, and give a process by which it may be obtained in an isolated state.

2. What is the composition of Carbonic Acid, and how would you distinguish it from Nitrogen ?

3. How may the presence of large quantities of Carbonic Acid in the air be detected ?

4. What are the principal products of the combustion of Coal-gas ?

5. Explain what occurs in the slaking of lime, and state the cause of the heat produced in the process.

6. What is the acid contained in lemon-juice, and how may this acid be obtained in a separate and pure state ?

1

[blocks in formation]

a

1. Explain the terms component pressures, resultant pressure. Enunciate the proposition known as the parallelogram of pressures.

2. A lever 5 feet long “balances ” horizontally, with no weights suspended from it, on a fulcrum 2 feet from one end. Will it so balance when 2 ounces are hung at the end of the longer arm, 3 ounces at the middle of the lever, and 5 ounces at the end of the shorter arm ? Give the reason of your answer. 3. Explain the mechanical advantage of moveable pulleys.

A boy weighing 60 lbs. makes a swing by tying one end of a cord to a smooth horizontal bar, and then throwing the cord over the bar so as to form a loop in which he sits (with his feet off the ground), while he holds the hanging end of the

cord in his hand. Determine the tension of the cord. 4. Define the term Centre of Gravity.

Explain the reason why the feat of touching the toes with the fingers without bending the knees cannot be performed by

one who attempts it with his heels in contact with a vertical wall. 5. Define the terms uniform motion, uniformly accelerated motion.

A body moved from rest 6 seconds ago, with a motion uniformly accelerated. At the end of 1" its velocity was 6 feet per second. Determine the distance it has passed over, and

the velocity it has acquired. 6. Enunciate the three Laws of Motion. Apply them respectively in the three problems below, to determine the positions and velocities of the bodies under the hypothetical circumstances described, at the end of 1" after the instant named in each problem.

A body resting on a perfectly smooth horizontal plane is acted on horizontally during 1" by a force which in l" generates a velocity of 32, and which ceases to act at the instant when the 1" ends.

A body is projected horizontally, with a velocity of 40, from the top of a tower of such a height that a body dropped at the same instant would have struck the horizontal plane at the base of the tower in 1".

A man weighing 168 lbs. is pulling horizontally with a pres. sure of 350 lbs. by a cord without weight and 100 feet long at a body weighing 2240 lbs., at the instant when the horizontal plane on which both are resting becomes perfectly smooth.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »