Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

1. Give the names of the different nations which invaded England proper before the Norman Conquest; and state one prominent fact connected with each invasion.

2. Sketch the reigns of William II. and Stephen, giving the events chronologically, without any details whatever.

3. Write that portion of the history of the Reformation in England which is comprised in the reign of Henry VIII.

4. Write a life of the first Duke of Marlborough.

5. What caused the English of the United States to rebel against the government of this country ? Give any reasons you know for or against their appeal to arms.

6. Give the names of the Kings of England whose reigns were longer than those of any other kings. Say, accurately, how long each reigned.

7. Narrate, with approximate dates, in the briefest possible way you can, the extension of the English Empire, from the time when a considerable portion of England was united under one king, up to the conquest and capture of the Cape of Good Hope.

8. With what events in English history are the following persons connected :-William Walworth, Sir Robert Brackenbury, Hugh O'Neale Earl of Tyrone, and Lord Edward Fitzgerald ?

9. Explain the terms-Benefit of Clergy, Attainder, Impeachment. What nobleman was attainted and executed in 1683, and which Governor-general of India suffered from an Impeachment?

[blocks in formation]

I. Translate into English : Haec quum Caesar animadvertisset, convocato consilio omniumque ordinum ad id consilium adhibitis centurionibus, vehementer eos incusavit: Primum, quod aut quam in partem aut quo consilio ducerentur sibi quaerendum aut cogitandum putarent. Ariovistum se consule cupidissime populi Romani amicitiam appetisse: cur hunc tam temere quisquam ab officio discessurum judicaret ? Sibi quidem persuaderi cognitis suis postulatis atque aequitate conditionum perspecta eum neque suam neque populi Romani gratiam repudiaturum. Quod si furore atque amentia impulsus bellum intulisset, quid tandem vererentur, aut cur de sua virtute aut de ipsius diligentia desperarerit ? Factum ejus hostis periculum patrum nostrorum memoria, quum Cimbris et Teutonis a C. Mario pulsis non minorem laudem exercitus quam ipse imperator meritus videbatur; factum etiam nuper in Italia servili tumultu, quos tamen aliquid usus ac disciplina, quam a nobis accepissent, sublevarent.

II. Grammatical Questions. 1. Decline ordinum, parten, consule, ipsius, patrum, laudum.

2. Give the present indicative, perfect indicative, and supine (all in the active) of quaerendum, appetisse, discessurum, cognitis, perspecta, impulsus.

3. Give the rules for the cases of ordinum, consule, gratiam, furore.

4. Give the etymology of animadvertisset, centurionibus, amentia, virtus, exercitus.

5. Rewrite the sentence Sibi quidem persuaderi down to repudiaturum, in the Oratio Recta.

6. Compare vehementer, minorem, nuper.

7. Explain the construction of Sibi quidem persuaderi. In what cases is this construction necessarily adopted with passive verbs ?

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »