Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.-Midsummer, 1867.

TUESDAY, June 18th. -Afternoon, 41 to 6.

ENGLISH HISTORY.

1. Give a brief account of Alfred the Great.

a

2. Relate some particulars of the Norman Conquest; and name the three sons of William I.

3. How did the Plantagenet dynasty originate ? State the name, and date of accession, of each Plantagenet sovereign.

4. What was Magna Charta ? Narrate some of its leading provisions.

5. Who was Wickliffe ? What is his name noted for ?

6. State some of the causes which led to the Reformation in England.

7. What was the title of James I. to the crown ?

8. Mention some of the battles in which Marlborough was victorious in the reign of Queen Anne.

9. Explain the relationship of George I. to James I.

10. Name the sovereigns of England whose fathers had not occupied the throne.

[ocr errors]

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.-Midsummer, 1867.

WEDNESDAY, June 19th.-Morning, 10 to 12.

LATIN.

I. Translate into English :Hac oratione habita, mirum in modum conversae sunt omnium mentes, summaque alacritas et cupiditas belli gerendi innata est: princepsque decima legio per tribunos militum ei gratias egit, quod de se optimum judicium fecisset, seque esse ad bellum gerendum paratissimam confirmavit. Deinde reliquae legiones cum tribunis militum et primorum ordinum centurionibus egerunt, uti Caesari satisfacerent, se nec unquam dubitasse neque timuisse neque de summa belli suum judicium, sed imperatoris esse existimavisse. Eorum satisfactione accepta, et itinere exquisito per Divitiacum, quod ex aliis ei maximam fidem habebat, de quarta vigilia, ut dixerat, profectus est.

II. Grammatical Questions.

1. Decline throughout princeps, militum, ordinum, aliis, itinere, fidem.

2. The Present, Perfect, Supine, and Infinitive Present (active voice) of habita, gerendi, fecisset, egerunt, exquisito.

3. The case and government of ei (gratias), Caesari, se (nec), imperatoris, eorum.

4. What is a transitive, intransitive, passive, and deponent verb ? Give examples from the extract.

5. Write out the Present Indicative of innata est, the Imperative of fecisset, the Perfect Subjunctive of egerunt.

6. What is the English of the pronouns quidam, neuter, quotquot, aliquis ?

ENGLAND

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.

-Midsummer, 1867.

WEDNESDAY, June 19th.-Morning, 12 to 2.

EUCLID.

Book I. 1. Define a perpendicular, a figure, a circle, a rhombus. When are straight lines said to be parallel ? Write down the postulates.

2. Upon the same base, and on the same side of it, there cannot be two triangles that have their sides which are terminated in one extremity of the base equal to one another, and likewise those which are terminated in the other extremity. (Second case only.)

3. If at a point in a straight line, two other straight lines upon the opposite sides of it make the adjacent angles together equal to two right angles, these two straight lines shall be in one and the same straight line.

4. Make a triangle of which the sides shall be equal to three given straight lines. Can this be always done? If not, why not?

5. If two triangles have two sides of the one equal to two sides of the other, each to each, but the angle contained by two sides of one of them greater than the angle contained by the two sides equal to them of the other; the base of that which has the greater angle shall be greater than the base of the other.

6. Draw a straight line through a given point parallel to an given straight line.

7. In any right-angled triangle, the square which is described upon the side subtending the right angle is equal to the squares described

upon

the sides which contain the right angle. 8. What is meant by the term corollary? Give an example from Euclid, Book I.; and its proof.

9. Bisect a parallelogram by a straight line drawn perpen- r dicular to one of the sides.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »