Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.--December, 1862.

WEDNESDAY, December 17th.-Morning 111 to 1.

GREEK.

Examiner-J. WINGFIELD, Esq., B.A.

I. Translate into English :'Αμήν, αμήν λέγω σοι, ότε ής νεώτερος, έζώννυες σεαυτόν, και περιεπάτεις όπου ήθελες: όταν δε γηράσης, εκτενείς τας χείράς σου, και άλλος σε ζώσει, και οίσει όπου ου θέλεις. τούτο δε είπε, σημαίνων ποία θανάτω δοξάσει τον Θεόν. και τούτο είπών, λέγει αυτώ: 'Ακολούθει μοι. 'Επιστραφείς δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήν, δν ηγάπα ο Ιησούς, ακολουθούντα, (δς και ανέπεσεν εν τω δείπνω επί το στήθος αυτού, και είπε: Κύριε, τίς έστιν ο παραδιδούς σε ;) τούτον ιδών ο Πέτρος, λέγει τώ Ιησού, Κύριε, ούτος δε τί; λέγει αυτά ο Ιησούς, Εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τί πρός σε; συ ακολούθει μοι. Εξήλθεν ουν ο λόγος ουτος εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ουκ αποθνήσκει. Και ουκ είπεν αυτώ ο Ιησούς, ότι ουκ αποθνήσκει· αλλ' εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τί πρός σε; ούτός έστιν ο μαθητής και μαρτυρών περί τούτων, και γράψας ταύτα και οίδαμεν ότι αληθής έστιν ή μαρτυρία αυτού. Έστι δε και άλλα πολλά όσα εποίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφηται καθ' έν, ουδέ αυτόν οίμαι τον κόσμον χωρήσαι τα γραφόμενα βιβλία.

9

II. Grammatical Questions. 1. Write down the participles that occur in this extract, and explain them.

2. Decline σεαυτόν, χείρας, δείπνω, τούτων, έν, αληθής, μαθητής, πολλα, επιστραφείς, μαρτυρών, παραδιδούς.

3. Give the future, perfect, and aorist of έρχομαι, εκτενείς, ανέπεσεν, αποθνήσκει, μένειν, σημαίνων, γηράσης.

4. ούτος δε τί; Supply the verb.

5. έστι δε και άλλα πολλα. Explain why the verb is singular here. What is the Greek usage on this point ?

6. What is peculiar about the augment of ήθελον ?

7. Give the derivation of ανέπεσεν, and show how its meaning in the above passage is accounted for.

8. Write out in full the tense to which oïdajuev belongs.

[blocks in formation]

I.

Translate into English :(a.) Heinrid, Matthias, Graf von Thurn, fein geborner Böhme, aber Besiger einiger Güter in diesem Königreiche, hatte sich durch Eifer für rie protestantische Religion, und durdy eine schwärmerische Anhänglichkeit an sein neues Vaterland, des ganzen Vertrauens der Utraquisten bemächtigt, welches ihm den Weg zu den wichtigsten Posten bahnte.

(6.) Seinen Degen hatte er gegen die Türfen mit vielem Ruhme geführt; durch ein einschmeichelndes Betragen gewann er sich die Herzen der Menge.

(c.) Ein heißer, ungestümer Kopf, der die Verwirrung liebte, weil seine Talente darin glänzten, unbesonnen und tolldreist genug, Dinge zu unternehmen, die eine falte Klugheit und ein ruhigeres Blut nicht wagen; ungewissenhaft genug, wenn es die Befriedigung seiner Leidenschaften galt, mit dem Schicksale von Tausenden zu spielen, und eben fein genug, eine Nation, wie damals die böhmische war, an seinem Gangelbande zu führen.

(d.) Der Hof hatte ihin, als Burggrafen ron Karlstein, die böhmische Krone und die Freiheitsbriefe des Königreichs zur Verwahrung anvertraut ; aber etwas weit Wichtigeressich selbst-hatte ihm die Nation mit der Stelle eines Defensors oder Glaubensbeschüßers übergeben. Die Aristokraten, welche den Kaiser beherrschten, entrissen ihm unflug die Aufsicht über das Todte, um ihm den Einfluß auf das Lebendige zu lassen.

(e.) Sie nahmen ihm die Burggrafenstelle, die ihn von der Hofgunst abhängig machte, und fränkten seine Eitelkeit, die doch seinen Ehrgeiz unschädlich machte. Von dieser Zeit an beherrsđte ihn die Begierde, und die Gelegenheit fehlte nicht lange, fie zu befriedigen. (Schiller's , Geschichte des dreißigjährigen Krieges.“)

II.
Grammatical Questions on the above passages :--

[N.B.- The questions may be answered in German.] 1. State the gender, number, and case of the following substantives in paragraph (a) :-Güter, Königreiche, Gifer, Religion, Vaterland, Vertrauens, Weg; and in paragraph (d) of -- Burggrafen, Freiheitsbriefe, Verwahrung, Kaiser, Einfluß, Aufsicht. Give the genitive singular and the nominative plural of the substantives just mentioned.

2. State the person, number, tense, and mood of the following verbs in paragraphs (6), (c), and (e):-gewann, glänzten, galt, nahmen. Give the past participle of each of these verbs.

3. State what cases are governed by the prepositions—durch, an, zu, in paragraph (a); and by- mit, über, and auf in paragraph (d).

4. Explain the construction of paragraph (6) with respect to the subject and the verb. State also why machte in paragraph (e) is placed at the end of the

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »