Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.--Midsummer, 1862.

TUESDAY, June 10th.-Morning, 9 to 11.

LATIN.

Examiner-J. WINGFIELD, Esq., B.A.

I. Translate into English :Postridie ejus diei praeter castra Caesaris suas copias transduxit, et millibus passuum duobus ultra eum castra fecit, eo consilio, uti frumento commeatuque qui ex Sequanis et Aeduis supportaretur, Caesarem intercluderet. Ex eo die dies continuos quinque Caesar pro castris suas copias produxit, et aciem instructam habuit, ut, si vellet Ariovistus proelio contendere, ei potestas non deesset. Ariovistus his omnibus diebus exercitum castris continuit; equestri proelio quotidie contendit. Genus hoc erat pugnae quo se Germani exercuerant. Equitum millia erant sex : totidem numero pedites velocissimi ac fortissimi; quos ex omni copia singuli singulos, suae salutis causa, delegerant. Cum his in proeliis versabantur, ad hos se equites recipiebant: hi, si quid erat durius, concurrebant: si qui, graviore vulnere accepto, equo deciderat, circumsistebant : si quo erat longius prodeundum, aut celerius recipiendum, tanta erat horum exercitatione celeritas, ut jubis equorum sublevati, cursum adaequarent.

II. Grammatical Questions :1. Decline diei, copias, potestas, commeatu, ejus, se, vulnere, graviore.

2. Give the principal parts of fecit, contendere, deesset, delegerant, circumsistebant.

3. Parse fully frumento, vellet, dies, equo, exercitatione, jubis, adaequarent.

4. Explain prodeundum and recipiendum. What is the signification of their ending?

5. Compare graviore, longius, celerius.

6. Write down any six compound verbs that occur in this extract, giving the simple forms.

7. What is the difference of meaning between the accusative and the ablative in expressions of time?

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.- Midsummer, 1862.

TUESDAY, June 10th.-Morning 11 to 1.

GREEK. .

Examiner-THE REV. G. A. JACOB, D.D.

I. Translate into English (α.) και περιεπάτει ο Ιησούς μετά ταύτα εν τη Γαλιλαία: ου γαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατείν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτείναι. "Ην δε εγγύς ή εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. είπον ούν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, μετάβηθι εντεύθεν, και ύπαγε εις την Ιουδαίαν, ίνα και οι μαθηταί σου θεωρήσωσι τα έργα σου και ποιείς: ουδείς γαρ εν κρυπτώ τι ποιεί, και ζητεί αυτός εν παρρησία είναι. εί ταύτα ποιείς, φανέρωσον σεαυτόν τω κόσμω. ουδέ γάρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν. Λέγει ούν αυτοίς ο Ιησούς, ο καιρός και εμος ούπω πάρεστιν και δε καιρός και υμέτερος πάντοτε έστιν έτοιμος, ου δύναται ο κόσμος μισείν υμάς: εμέ δε μισεί, ότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού, ότι τα έργα αυτού πονηρά εστιν.

(6.) Ταύτα είπών ο Ιησούς εταράχθη το πνεύματι, και εμαρτύρησε και είπεν, 'Αμήν, αμήν, λεγω υμίν, ότι εις εξ υμών παραδώσει με. έβλεπον ούν εις αλλήλους οι μαθηται άπορούμενοι περί τίνος λέγει. ήν δε ανακείμενος εις των μαθητών αυτου εν το κόλπο του Ιησού, θν ηγάπα ο Ιησούς: νεύει ούν τούτω Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς αν είη περί ου λέγει. επιπεσών δε εκείνος επί το στήθος του Ιησού λέγει αυτό, Κύριε, τίς έστιν; αποκρίνεται ο Ιησούς, εκείνος έστιν και εγώ βάψας το ψωμίον επιδώσω. και εμβάψας το ψωμίον δίδωσιν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτη και μετά το ψωμίον τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. λέγει ούν αυτώ ο Ιησούς, και ποιείς, ποίησον τάχιον. τούτο δε ουδείς έγνω των ανακειμένων προς τι είπεν αυτώ.

II. Grammatical Questions. 1. Write out the singular number of μαθηται, ουδείς, σεαυτόν, υμέτερος, στηθος, βάψας.

2. Write out the tenses εζήτουν, ύπαγε, φανέρωσον, δύναται, ηγάπα. 3. Give the derivation of σκηνοπηγία, παρρησία, απορούμενοι, ανακείμενος.

4. Write out the present, future, perfect, and aorists of αποκτείναι, μετάβηθι, επίστευον, επιπεσών, δίδωσι.

6. What mood, tense, number, and person, and from what verbs, are εταράχθη, ηγάπα, έγνω, πυθέσθαι ?

6. What different conjugations of verbs are found among the verbs in passage marked (6) ? and what are the characteristics of the different conjugations of verbs in w?

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »