Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

1. From the thousand years commencing A.D. 700 select seven events which stand more prominently forward than all others as leaving their mark on the history of this country.

2. Which of the kings of England succeeded to the throne as minors ? State in every case how the country was governed at the commencement of each minority.

3. Why was it that Henry VII. had more power over his subjects than any of the preceding kings?

4. Show in a tabular form and also state the relationship between the persons named in any two of the following sets (1.) Mary I. and Lady Jane Grey. (2.) The Old Pretender and George I. (3.) Stephen and Henry II. (4.) Mary Queen of Scots and Elizabeth.

5. Narrate the life either of Lord Bacon, or of the Duke of Marlborough, or of Lord Clarendon. Give dates.

6. Assign dates to your events in question (1.), or to the accession of all the kings in the 15th and 16th centuries.

7. Sketch the reign of William and Mary.

8. Give one good fact concerning each of these persons :Hooper, Bishop of Gloucester; Sacheverell ; Oliver, Henry, Richard, and Thomas Cromwell; Hugh le Despenser; Thistlewood; Sebastian Cabot; Ket; Nicholas Brakespear; Sir John Menteith ; John Wilkes; and George Walker.

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.--Midsummer, 1863.

WEDNESDAY, July 15th.-Morning, 10 to 12.

LATIN.

Examiner-F. A. HOOPER, Esq., M.A.

I. Translate into English :Ea re permissa, diem concilio constituerunt, et jurejurando, ne quis enuntiaret, nisi quibus communi consilio mandatum esset, inter se sanxerunt. Eo concilio dimisso, iidem principes civitatum, qui ante fuerant, ad Caesarem reverterunt, petieruntque, uti sibi secreto in occulto de sua omniumque salute cum eo agere liceret. Ea re impetrata, sese omnes flentes Caesari ad pedes projecerunt: non minus se id contendere et laborare, ne ea, quae dixissent, enuntiarentur, quam uti ea, quae vellent, impetrarent; propterea quod, si enuntiatum esset, summum in cruciatum se venturos viderent.

II. Grammatical Questions. 1. Enuntiaret, mandatum esset, dixissent, vellent. Why are these moods and tenses used ?

2. Permissa, jurejurando, sanxerunt, principes, occulto, venturos. Parse these words. Give the principal parts of the verbs.

3. Caesari ad pedes. Mention any similar uses of the dative.

4. “ Non minus se ... venturos viderent." Change this passage into" oratio recta.”

5. Distinguish between se and eum, qui and quis, ne, non, and nisi.

6. Decline salute, re, pedes, cruciatum.

7. What is the precise force of pro in projecerunt? What other meanings has this preposition, when joined with verbs ? Give examples. How does it differ in meaning from prae and ante?

8. When is qui followed by the subjunctive ?

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.-Midsummer, 1863.

WEDNESDAY, July 15th.-Morning, 12 to 2.

GEOMETRY.

Examiner.- THE REV. G. FROST, M.A.

1. Any two sides of a triangle are together greater than the third side.

2. If two triangles have two sides of the one equal to two sides of the other, each to each, but the angle contained by the two sides of one of them greater than the angle contained by the two sides equal to them of the other; the base of that which has the greater angle shall be greater than the base of the other.

3. If the square described upon one of the sides of a triangle be equal to the squares described upon the other two sides of it, the angle contained by these two sides is a right angle.

4. To divide a given straight line into two parts, so that the rectangle contained by the whole and one of the parts shall be equal to the square on the other part.

5. To describe a square that shall be equal to a given rectilineal figure.

6. The three angles of a triangle together are equal to two right angles.

7. Define a problem, a theorem, an axiom, a postulate, a scalene triangle, a right angle.

8. Prove that the sum of the distances of any point within a triangle from the three angles is greater than half the perimeter of the triangle.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »