Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

1. Translate into English :Dans ce loisir de Bender, qui fut plus long qu'il ne pensait, Charles XII. prit insensiblement du goût pour la lecture. Le baron Fabrice, gentilhomme du duc de Holstein, jeune homme aimable, qui avait dans l'esprit cette gaieté et ce tour aisé qui plaît aux princes, fut celui qui l'engagea à lire. .... Il avait lu tous les auteurs français ; il fit lire au roi les tragédies de Pierre Corneille, celles de Racine, et les ouvrages de Despréaux. Le roi ne prit nul goût aux satires de ce dernier, qui en effet ne sont pas ses meilleures pièces : mais il aimait fort ses autres écrits. Quand on lui lut ce trait de la satire huitième, où l'auteur traite Alexandre de fou et d'enragé, il déchira le feuillet. De toutes les tragédies françaises, Mithridate était celle qui lui plaisait davantage, parce que la situation de ce roi vaincu et respirant la vengeance était conforme à la sienne. Il montrait avec le doigt à M. Fabrice les endroits qui le frappaient; mais il n'en voulait lire aucun tout haut, ni hasarder jamais un mot en français.

VOLTAIRE, Charles XII.

II. Grammatical Questions : 1. Write out the primitive tenses of the verbs in italics in the above extract.

2. Explain the use of à and de between two words forming a compound substantive. Give examples.

3. How do the French express than after a comparative ? Give examples.

4. When is the English word before to be expressed in French by avant, and when by devant ? Give examples.

5. State when an English verb in the indicative mood must be changed into the subjunctive mood in French. Illustrate your answer with a few sentences.

6. Translate into French :-(i.) He will arrive in three months. (ii.) I can do it in four days. (iii.) I was born in France. (iv.) He lives in Paris. (v.) I do not believe he will come. (vi.) My brother broke his leg yesterday. (vii.) He is the best man in the world. (viii.) My hands are very cold. (ix.) Every one for

. himself. (x.) What are you thinking of ?

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.--Christmas, 1863.

WEDNESDAY, December 16th.--Afternoon, 41 to 6.

ALGEBRA.

Examiner_REV. R. H. WRIGHT, M.A.

+

1. Find the value of the following expressions, when a= =5, b=6, c=7, d=8: (i.) 46—12 (7c +5a-9d).

分 ca — aa

d* - 62 (ii.)

2. From (a +x) (a:- ax + x2) take (a-x) (a2 + ax– x2), and from the remainder take 2x3.

3. Find the continued product of a+b-c, a+c-b, and b+c-a. Also, find its most simple form when a +b+c=2s.

4. Divide 26–2a3x3 + a® by 22 – 2ax + a2.

5. Investigate the rules for finding the L.C.M. and G.C.M. of two algebraical quantities. (i.) Find the L. C. M. of 23 + a’, xə-a’, x + a, x- a.

xt

x - ay tax-a 203 - 3x2 + 7x - 21 (ii.) Reduce

to its lowest terms. 2x4 + 19x + 35

V 6. Required the simple form of b

62c2 + a? 7

abcd 7. Solve the following simple equations

alrd (i.) Given 14 (3x + 3)- +(4x -6ỉ) § (5x-6); to find x. (ii.) Given 4wc + 5y = 40(x - y)

to find x and y, and + 2y = }

3

V

[ocr errors]
[ocr errors]

=artó

[ocr errors]

2x - y

"}

3

(iii.) Given vx: +1+x V 3-6 1+x; to find x. 8. If a : 6::c:d::e:f, then a : 6: a+c+e: b+d+f.

9. The Indian Mail travels from London to Dover, a distance of 88 miles, in 90 minutes. How far down the line would it meet an ordinary Express travelling 44 miles per hour, and starting from Dover a quarter of an hour before it ?

10. In a sea fight, the number of ships taken being 11 more, and the number burnt 2 fewer, than the number sunk; 15 having escaped, and the fleet consisting of 8 times the number sunk; find the number of ships in the fleet.

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.-Christmas, 1863.

THURSDAY, December 17th.-Morning 10 to 12.

GREEK.

Examiner-THE REV. G. A. JACOB, D.D.

I. Translate into English:

Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και επηρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν, και είπε, Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα· δόξασόν σου τον υιόν, ίνα και ο υιός σου δοξάση σε. καθώς έδωκας αυτή εξουσίαν πάσης σαρκός, ίνα παν και δέδωκας αυτώ, δώση αυτοίς ζωήν αιώνιον. αύτη δέ έστιν η αιώνιος ζωή, ίνα γιγνώσκωσι σε τον μόνον αληθινόν θεόν, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν.

'Εγένετο δε τα εγκαίνια εν τοις Ιεροσολύμοις, και χειμών ήν και περιεπάτει ο Ιησούς εν τώ ιερώ εν τη στοά του Σολομώντος. έκύκλωσαν ουν αυτόν οι Ιουδαίοι, και έλεγον αυτώ, έως πότε την ψυχήν ημών αίρεις και ει συ ει ο Χριστός, είπε ημίν

ταρρησία. απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς, είπον υμίν, και ου πιστεύετε τα έργα & εγώ ποιώ εν τω ονόματι του πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί εμού.

[ocr errors]

II. Grammatical Questions.

1. Decline πατέρ, ώρα, σαρκός, αιώνιον, χειμών, ονόματι.

2. Write out the singular number of επηρε, ελήλυθεν, δόξασον, γιγνώσκωσι, περιεπάτει, έκύκλωσαν, αίρεις, απεκρίθη. From what verbs do they come? and what moods, tenses, numbers, and persons are they?

3. Give the future, perfect, and aorist of the verbs in Question 2.

4. Write the prepositions in the above extracts, both those which are alone, and those which are in compound words.

5. What are the augments in the Greek verb, and when are they used ? Give examples.

6. Explain any peculiarity in ελήλυθεν, δώση, περιεπάτει.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »