Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

1. Give the date of the arrival of the Saxons in Britain, and of the final extinction of their supremacy in this country. Select from the Saxon kings the four most celebrated.

[ocr errors]

2. Mention the most distinguished persons who lived in the reigns of Henry II. and John; and write a short account of one of them, containing circumstances of note only.

3. Name any two insurrections which have taken place in England since Edward III.'s time, stating who were the chief leaders, and what were the results.

[ocr errors]

4. Give the name of a French king who was a prisoner in England, and of an English king who was a prisoner abroad.

5. In whose reigns did the following persons live ?--specify the one circumstance which you consider makes each best known in history :-Bishop Ridley, Lady Arabella Stuart, Rizzio, Sir I. Newton, and Lord Mountjoy.

6. When was the Habeas Corpus Act passed ? What was its principal object? Can its enactment be attributed to the character of the reign previous to that in which it was passed ?

7. From what nations did England wrest Canada and Gibraltar ? State how long they have been in our possession.

8. Who were the contending parties at the battles of Lewes, Poictiers, Towton, and Camperdown ? Assign the correct date

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.--Christmas, 1864.

WEDNESDAY, December 21st.-Morning, 10 to 12.

LATIN.

Examiner-Rev. W. D. WEST, M.A.

rem non

I. Translate into English: Bello Helvetiorum confecto, totius fere Galliae legati, principes civitatum, ad Caesarem gratulatum convenerunt: intelligere sese, tametsi, pro veteribus Helvetiorum injuriis populi Romani, ab his poenas bello repetisset, tamen eam minus ex usu terrae Galliae, quam populi Romani accidisse: propterea quod eo consilio florentissimis rebus domos suas Helvetii reliquissent, uti toti Galliae bellum inferrent, imperioque potirentur, locumque domicilio ex magna copia deligerent, quem ex omni Galliae opportunissimum ac fructuosissimum judicassent, reliquasque civitates stipendiarias haberent. Petierunt, uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere, idque Caesaris voluntate facere liceret: sese habere quasdam res, quas ex communi consensu ab eo petere vellent. Ea re permissa, diem concilio constituerunt, et jurejurando, ne quis enuntiaret, nisi quibus communi consilio mandatum esset, inter se sanxerunt.

II. Grammatical Questions. 1. Give the present indicative and infinitive, the perfect indicative, and the supine, of the verbs-gratulatum, intelligere, repetisset, reliquissent, facere, sunxerunt.

2. What is the oratio obliqua ? Alter one sentence of this extract into the oratio recta.

3. Decline the substantivesusu, domum, jurejurando, locum ; and the adjectives-veteribus, totius, communi, stipendiarias.

4. Explain the construction of the clause-nisi quibus communi consilio mandatum esset.

5. Distinguish urbs from civitas, concilium from consilium, bellum from proelium, vetus from antiquus.

6. When does the conjunction ut take the indicative, and when

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »