Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.Christmas, 1863.

WEDNESDAY, December 16th.— Morning, 10 to 12.

LATIN

Examiner-J. WINGFIELD, Esq., M.A.

I. Translate into English Quod ubi Caesar resciit, quorum per fines ierant, his uti conquirerent et reducerent, si sibi purgati esse vellent, imperavit ; reductos in hostium numero habuit; reliquos omnes, obsidibus, armis, perfugis traditis, in deditionem accepit. Helvetios, Tulingos, Latobrigos in fines suos, unde erant profecti, reverti jussit; et quod omnibus fructibus amissis domi nihil erat, quo famem tolerarent, Allobrogibus imperavit ut his frumenti copiam facerent: ipsos oppida vicosque, quos incenderant, restituere jussit. Id ea maxime ratione fecit, quod noluit eum locum, unde Helvetii discesserant, vacare; ne propter bonitatem agrorum Germani, qui trans Rhenum incolunt, e suis finibus in Helvetiorum fines transirent, et finitimi Gailiae provinciae Allobrogibusque essent. Boios, petentibus Aeduis, quod egregia virtute erant cogniti, ut in finibus suis collocarent, concessit: quibus illi agros dederunt, quosque postea in parem juris libertatisque conditionem, atque ipsi erant, receperunt.

II. Grammatical Questions : 1. Give the indicative present and perfect, and the supine of all the verbs that occur in the extract as far as the second jussit. 2. Distinguish between a principal and a dependent sentence.

3. Parse fully quorum, fructibus, frumenti, transirent, parem, receperunt.

4. Unde erant profecti. To what case of the relative qui is unde equivalent ?

5. Conjugate noluit fully, giving the first person singular of every tense in all the moods.

6. Define transitive, intransitive, and deponent verbs; and give examples from this extract.

7. In what way does the indicative mood differ from the subjunctive ? Explain briefly the use of the latter.

[blocks in formation]

1. From a given point to draw a straight line equal to a given straight line.

2. The angles at the base of an isosceles triangle are equal to one another.

3. The greater side of every triangle is opposite the greater angle.

4. If a straight line falling upon two other straight lines makes the exterior angle equal to the interior and opposite upon the same side of the line, or makes the interior angles upon the same side together equal to two right-angles, the two straight lines shall be parallel to one another.

5. Equal triangles on equal bases, in the same straight line and on the same side of it, are between the same parallels.

6. If a straight line be divided into any two parts, the squares of the whole line and one of the parts are equal to twice the rectangle contained by the whole and that part, together with the square of the other part.

7. To divide a given straight line into two parts, so that the rectangle contained by the whole and one of the parts shall be equal to the square of the other part.

8. Draw a line DE, parallel to the base BC of a triangle ABC, so that DE is equal to the sum of BD and CE.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »