Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.-Midsummer, 1863.

THURSDAY, July 16th.-Morning 10 to 12.

GREEK.

Examiner-THE REV. G. A. JACOB, D.D.

I. Translate into English :.) Ουχ υμείς λέγετε ότι έτι τετράμηνος έστι, και ο θερισμός έρχεται και ιδού, λέγω υμίν, επάρατε τους οφθαλμούς υμών, και θεάσασθε τας χώρας, ότι λευκαι εισι προς θερισμόν ήδη. Και ο θερίζων μισθών λαμβάνει, και συνάγει καρπόν εις ζωήν αιώνιον· ίνα και ο σπείρων δμου χαίρη και ο θερίζων εν γάρ τούτω ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπείρων, και άλλος και θερίζων. 'Εγώ απέστειλα υμάς θερίζειν, και ουχ υμείς κεκοπιάκατε: άλλοι κεκοπιάκασι, και υμείς εις τον κόπον αυτών εισεληλύθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί επίστευσαν εις αυτών των Σαμαρειτών, δια τον λόγον της γυναικός μαρτυρούσης, ότι είπέ μοι πάντα όσα εποίησα.

(5.) Πρωτας δε γενομένης, έστη ο Ιησούς εις τον αιγιαλόν· ου μέντοι ήδεισαν οι μαθηται ότι 'Ιησούς έστι. Λέγει ούν αυτοίς ο Ιησούς, Παιδία, μή τι προσφάγιον έχετε; Απεκρίθησαν αυτώ, Ού. Ο δε είπεν αυτοίς, Βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυον, και ευρήσετε. Έβαλον ούν, και ουκέτι αυτό ελκύσαι ίσχυσαν από του πλήθους των ιχθύων. Λέγει ουν ο μαθητής εκείνος, ον ηγάπα δ 'Ιησούς, το Πέτρω, ο Κύριός έστι. Σίμων ούν Πέτρος ακούσας ότι ο Κύριός έστι τον επενδύτην διεζώσατο, ήν γάρ γυμνός, και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσαν.

II. Grammatical Questions. 1. Give the present, future, perfect, and aorist of έρχεται, επάρατε, λαμβάνει, συνάγει, σπείρων, έστη, βάλετε, ευρήσετε, διεζώσατο.

2. Decline, in the singular number, χώρας, άλλος, πολλοί, γυναικός, μαθηται, πλήθους, θάλασσα, εαυτόν.

3. Write out the whole tense of θεάσασθε, κεκοπιάκατε, ήδεισαν, απεκρίθησαν, ηγάπα, διεζώσατο. Say what tenses they are, and what verbs they come from.

4. What are the augments ? When are they severally used, and in what tenses ? Give examples.

5. What are the characteristics of the conjugations of verbs in w, and of verbs in μι ? Give examples, as far as you can, from the passages before

you. 6. Give the derivation of τετράμηνος, προσφάγιον, επενδύτην.

ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.-Midsummer, 1863.

THURSDAY, July 16th.-Morning, 12 to 11.

CHEMISTRY.

Examiner-W. ODLING, Esq., F.R.S.

1. What is meant in Chemistry by the expression “atomic weight”? Is there any difference between the atomic weight and the equivalent of a body ?

2. What are the reactions by which chlorine gas is usually made? What are its properties and uses ?

3. How is nitric acid made, and what are its properties ? Explain its action upon metallic copper.

4. What is the difference in composition between calomel and corrosive sublimate ? How are the two compounds respectively prepared ?

5. What are the tests for antimony ?

6. Describe the properties of carbonic oxide, and of carbonic acid. By what reactions are they usually obtained ?

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.- Midsummer, 1863.

THURSDAY, July 16th-Afternoon, 21 to 4.

MECHANICS.

Examiner-Rev. T. J. POTTER, M.A.

1. Define the moment of a force with respect to a point. State the condition of equilibrium of pressures acting on a lever.

2. A rower pushes with his feet against the stretcher with a force equal to that with which he pulls the oar; explain how the boat is propelled.

3. Describe the Wheel and Axle, and some of its modifications.

4. Explain how a person can pull himself upwards by means of a rope passing over a single fixed pulley. What force must he exert to do this?

5. Define the centre of gravity of a body, and of a system of bodies. The distance of the moon from the earth is 240,000 miles ; how far from the centre of the earth is the centre of gravity of the two bodies, the mass of the earth being 88 times that of the moon ?

6. How is the work done by a machine in raising weights measured ? Find the amount of labour expended by a man, whose weight is 150 lbs., in walking 10 miles, if he raises his centre of gravity 2 inches at each step, the average length of a step being 2 ft. 6 inches.

7. “ Action and Reaction are equal and opposite.” Give illustrations of this law.

8. Why does a pendulum swing to the same distance on both sides of the lowest point ?

Explain, by means of this, the motion of the leg in walking.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »