Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 171 - OF TIME. 60 Seconds = 1 Minute 60 Minutes = 1 Hour 24 Hours = 1 Day 7 Days = 1 Week 28 Days = 1 Lunar Month...
Σελίδα 174 - OF CAPACITY 10 milliliters (ml.) = 1 centiliter (cl.) 10 centiliters = 1 deciliter (dl.) 10 deciliters = 1 liter (1.) 10 liters = 1 dekaliter (Dl.) 10 dekaliters = 1 hektoliter (hi.) 10 hektoliters = 1 kiloliter (kl.) MEASURES OF WEIGHT 10 milligrams (mg.) = 1 centigram (eg.) 10 centigrams = 1 decigram (dg.) 10 decigrams = 1 gram (g.) 10 grams = 1 dekagram (Dg.) 10 dekagrams = 1 hektogram (hg.) 10 hektograms = 1 kilogram (kg.) 18.
Σελίδα 169 - Square Measure. 144 square inches 1 square foot, 9 square feet 1 square yard, 30J square yards 1 square rod, 40 square rods 1 rood, 4 roods 1 acre.
Σελίδα 173 - Measures of Length 10 millimeters (mm.) = 1 centimeter (cm.) 10 centimeters = 1 decimeter (dm.) 10 decimeters = 1 meter (m.) 10 meters = 1 dekameter (Dm.) 10 dekameters = 1 hektometer (Hm.) 10 hektometers = 1 kilometer (Km.) 10 kilometers = 1 myriameter (Mm.) Measures of Surface 100 sq.
Σελίδα 170 - Liquid Measure. — 4 gills = 1 pint; 2 pints = 1 quart; 4 quarts = 1 gallon; 31| gallons = 1 barrel; 2 barrels = 1 hogshead.
Σελίδα 171 - NUMBERS. 12 units = 1 dozen. 12 dozen — 1 gross. 12 gross = 1 great gross. 20 units = 1 score. PAPER. 24 sheets = 1 quire. 20 quires = 1 ream. 2 reams = 1 bundle. 5 bundles = 1 bale.
Σελίδα 170 - Measure 1,728 cubic inches = 1 cubic foot 27 cubic feet = 1 cubic yard 128 cubic feet = 1 cord (A cord of wood = 4...
Σελίδα 171 - MONEY. 10 mills = 1 cent. 10 cents = 1 dime. 10 dimes = 1 dollar. 10 dollars = 1 eagle.
Σελίδα 182 - That is, the exponent of a letter in the quotient is equal to its exponent in the dividend minus its exponent in the divisor. am For example, — = a"-*, a
Σελίδα 173 - Such an electromotive force as would cause a current of one ampere to flow through a resistance of one ohm.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας