Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 5 - Thirty days hath September, April, June, and November ; All the rest have thirty-one, Except the second month alone, Which has but twenty-eight, in fine, Till leap year gives it twenty-nine.
Σελίδα 5 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes =1 hour (hr.) 24...
Σελίδα 4 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt...
Σελίδα 82 - To reduce a mixed number to an improper fraction, — RULE : Multiply the whole number by the denominator of the fraction, to the product add the numerator, and write the result over the denominator.
Σελίδα 4 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches = 1 cubic foot 27 cubic feet = 1 cubic yard...
Σελίδα 82 - To reduce an improper fraction to a whole or mixed number, — RULE : Divide the numerator by the denominator ; the quotient will be the whole or mixed number.
Σελίδα 24 - Ireland is about eight millions, and there are about 30,000 square miles of surface ; how many persons to each mile? 98. The earth is about 95 millions of miles distant from the sun; how many days would a horse take in reaching the sun, supposing he went at the rate of 45 miles per day ? 99. The rays of light come from the sun to the earth in 8£ minutes...
Σελίδα 83 - Find a common measure, by dividing the greater term by the less, and this divisor by the remainder, and so on, always dividing the last divisor' by the last remainder, till nothing remains, the last divisor is the common measure.* 2. Divide both of the terms of the fraction by the common measure, and the quotients will make the fraction required. • *Tofmd the greatest common measure...
Σελίδα 83 - Case IV To reduce a fraction to its lowest terms. RULE. — Divide the numerator and denominator by any number that will measure them ; that is, that will divide them without a remainder. Do the same with the quotients as long as any number can be found to divide them. Reduce JJJ to its lowest terms.
Σελίδα 72 - BUYING AND SELLING STOCKS. COMMISSION is an allowance given to an agent or factor, for buying or selling goods, negotiating bills, &c, BROKERAGE is an allowance to a broker for procuring sales, transfers of property, &c. INSURANCE is an allowance, called premium, given to persons who engage to make good the loss of ships, merchandise, houses, &c., that may be lost or damaged by storms, fire, &c.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας