Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Presented to both Houses of Parliament by Command of Ler Majes

LONDON:
PRINTED BY W. CLOWES & SONS, STAMFORD STR

FOR HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE.

1850.

:Piates I: to XII. to be inserted after page 340, Vol. II.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »