Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

OR,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1176
PASSAGES İN O SE,

Selected for the Improvement

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

LOI'D 0.1',
l'rinted fir R. Law, J Johnom. (Dil: 600.0 J. Robinson, Tradell, Ir, Hichardron,

Sewell , Ex Rington, R.Baldwin,l. Edwards, R.Faulder. Ogilvr koson, JCuchel.
Clarke s• Son, I owndes, B.si/ While, 6x7Wilkie J.Walker. E Wingre, P. I ne,
ZNlangman, Tutell hun all Davies, Scotchend. H. Bent Tam Toners
Hood, D.Walkır: Jandovor, Larkington x film, 6 Kranley: TB nam # ili in
Le sillunrt, Murray <Highley:8. bagster, "I.llamilton «6/wihernet

. -- 1707

Sítracts :
2.wpril and entertaining)

PISS, 1 GES

in

PROSE,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2

LOD0,1'
Innte for B. Law, J. Johnson (Dilli: 6.6.& J Robinson, T. Cadell, W. Richardson,
Llewel, F&C. Rivington, R.Baldwin, J.Edwards, R.Frulder, Ogilvy & Son, J. (uhdl.
Clarke & Son, Nizowndes,B.s:/White, C.-7. Wikie J.Walker, EWingrove, P. Ilynne,
Ilangnan, Trull. Jun&W.Davis, Scatchund, W. Bent Tkm: Phnore
Hood, I Walker, J.Andnvon, lackington « 1/10, 6.Kearslev: ZBoarer: H. Hilar;
Ise a llurst, . Murray Hipler. S. Bagster, Illamilton & Clwthorne.-17.07

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »