Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY.

ASTOR, LENOX AND
TILDEN POUNDATIONS.

[graphic][merged small]
[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »