Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Retrospection

Taylor (Ann Martin)

H. Corbould del

Freeman sculp

[merged small][merged small][merged small][graphic][ocr errors][merged small]

Princeton University,

Friends of the
Princeton Library

The gift of

FRANCIS H. Payne, '91

[ocr errors]
[ocr errors][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small]

Published Oct" 1 1821 by Tavlor & Hessey Fleet Street:

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »