Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

1

A,=

1

Siam-XP= {4,2m-" – A22.– 21 + A2xm– 31 -- &c.
+(-1):–14;20m – in}XP+1+(-1)A;(m-in)afzcom-in-1 XP.
(m-na

(m 2n)a

Az; Az=
b {m+n(p-1)}6 {m+n(p-2)}64

429
{m-(i-1)n}a

Ai-1:

+ )6
= {4, XP + A, XP-1+ A, XP-2+&c. + A,Xp-i+1} am

+4;(p-i + 1)na firm -- XP-i:
рпа

(p-1) na
A,
; 4,=
Az; Az =

A, ;
mt np m+n (p-1)

m+n(-2)
(p-1 + 2) na
4:=

Ai-1

n
={41.27 - $22m+* + A, 2m +2n — &c. +(-1):-1 Azam+ (i – 1)n

+ (i –1)n}XP+ 1
+(-1)A;(m+n.p+i)6f2cm+in-1 XP:
(m +ņ.p+1)

(m+n.p+2)6
; A,

Ai; Az = (m + n)a

(m + 2n) a

1

+

1

A2;

та

{m+n(p+i-1)}b A:-1

[ocr errors]

A;=

{m +(i-1)n}a
=-{A, XP+1+ A, XP+2 + A, XP+3 + ..... + AXP+i} com

+4;(m+n.p+i).7.2 -- XP+i:
m + n(p + 1)

m+n(+2)
A=
; A2 =

A4; Az =
(p+1) na !
(p+2) na

(p+3) na
m+n(p+i-1)
A;=

(p+i)na (8.) awk + b2+=X.

1

A2;

Ai-1:

[subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Xp-1

[ocr errors]

XP

[ocr errors]

S.

[ocr errors]

- k-n

XP

XP
SA

рпа
(m-p.k+n-1).m – 1 k )-
XP
XP+1

(m-n-p.kn-1) 6
sam
(m-pk-1)a wm+k-1

(m-pk-1) a
xm

cm
- k-n+1

m-pk - n +1 em * XP

+
(p-1)nb XP-1
20m
20M - k +1

m+n-p(k+n)+1 * XP

(p-1)na XP-1 (p-1) na (9.) a +bw=X.

[ocr errors]
[ocr errors]

(0–1)nb S. 29-1

[ocr errors]
[ocr errors]

-S. XP

[subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

(m— 1) a wm-1

[ocr errors]

xm

[ocr errors]

m-n +3

[ocr errors]
[ocr errors]

(11.) ax + bx®= X.

2m +n + 2

nb

xi-,

[ocr errors]

2

2 cm

-n

[ocr errors]

=

2 m +

(n

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

(n—2)a yi-1

-S,

xiS.--xi = *** ri

2m +n +2S, 2+2 yi(n—2)671-7 5,-ri-i-) xi

(m +n + 1)26S, 2m-1x1. pi

JS:

-2)65.

X

Si
S-
S.

[blocks in formation]

com

(m-n-1)

2 (m-n-1)

am

2p+1

X

[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]

(m-n-2) 26
cm (2m-1-2) a am (2m-n-2)
2 2011
2 (m-n+2)

xon

S.
Xi (1-2)a X1-

(n-2) a

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

20m +2

+

+

(13.) a + b2 + cx*=X.
bcm3 + (6 - 2ac) i

(4-5)bc

+ XP

(p-1)(62—4ac)2a XP-1 (p-1)(62—4ac)2a

2(p-1)(62 - 4ac) + 2ac-62
+
2(p-1)(b? 4ac) a

* XP-
хт bcwm+3+(62—2ac)cm + 1 (4p-m-5) bc
XP

2a(p1)(
2(p-1)(b? – 4ac) + (m + 1)(2ac-64) xom т

(p-1)(b)
com

(m-3) a
(m - 4p + 1)c XP-1 (m – 4p+1)c.

Sie

XP (m-2p-1)

(m-4p +1) XP 1

1

(m +2p-3) S. it 20" XP

(m-1)a wm-1 XP-1 (m— 1) a

(m + 4p-5)
(m-1)

dom

[ocr errors]

d

XP-1

am - 4

om

1) c/

1

[ocr errors]

-4X

[merged small][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2

xm

com

xm

[ocr errors]

- 1

[ocr errors]

1

1
mb

1
x 30" x
(m- 1)a.2m-2X

* 20m-1x” (m + 1)c 1

com-?x? 20m+1 XP рь

2pc 20m XP

XP-. m+1 m+1

m+1

(m-1) a x XP (m-2p + 1)c XP-1 (m-2p+1)

(m-pb

XP
Хи
XP

XP-1
2pc

XP-1 +

+ (m-1).00m - 1

Site
-1 Ho am

m-1 it com
XP
XP

2pa

XP-1
xm
(m 2p-1)2M – 1

xm
pb

XP-1

L.

m 2p-13-x am
1

1
(m+p-2) 6

1
x x X2
(M — 1)a81–2 Xp-1 (m-1) a * 20m-2X
(m + 2p-3)

1

SA (m — 1)a

– X (Hirsch, Int. Tab.; L. C. D. 391-404.)

[ocr errors]

pb

=

[ocr errors]

т

=

m—20-1S

-1

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »