Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

Abbot v. Broome
584 Badgers, James v.

435
v. Sebor
39, 530 Baker, Burns v.

432 v. The United Ins. Co. 530

v. Ludlow

509 Abeel v. Wolcott and Van Orden 601

and Rowlson v. Arnolds 585 Adams and Adams, Graham v. 523 Bakewell v. T'he United Ins. Co. 498 Aiken v. Hitchcock and Fitch 595 Ball, Phelps v.

424 Albany, Corporation of, v. Van Ball, Russel v.

91 Rensselaer

604
Wendover y.

417 Alden, McVickar y.

580 Ballard, Kibbe and another y. 419 Alexander v. Byron 515 | Ballard v. Walker

60, 532 Allaire v. Ouland

478 Bancroft and Wife v. White 590 Allard v. Mouchon 456 Bauder, Zobriski v.

599 Allen, Cornell v.

431 | Bank of United States v. Haskins 435 Ainer, Eagles v.

459 Barber and Griffin, Strang v. 461 Alsop and Pomeroy, Murray and Barnard v. Wilcock

520 others v.

47, 531 Barues and others, Kenyon v. 514 Alexander v. Byron 494, 515 Barrett v. Forrester

445 Ambrose, Stuyvesant v. 526 Bartle and others, Ernest v.

457 Andrews v. Sweet

470 Bates v. New York Ins. Co. 238, 559 Annin, Richardson v. 489 Bartlett, Holbrook v.

604 Anthony, Wright v. 534 Batterman v. Vost

522 Arcularius and Drake v. The Bates v. Williams

423 Mayor of New York 534 Bazen v. Roget

87,536 Arjo v. Monteris 591 Beach, Culverhouse y.

467 Armstrong and Barnwell, Cruger Beach v. Durland

510 5, 528 Beach, Martin v.

586 v. Gilchrist

607 Beatty, Jackson ex dem., Bruyn Armstrong, McGourck v. 419

and Wife v.

584 Arnolds, Baker and Rowlson v. 585 Becker and Harvey, Hildreth v. 515 Arnold and Ramsay v. The Uni. Beedle, Hopkins v.

595 ted Ins. Co. 455 Bedlow, Bonough v.

598 Astor v. Cooper 606 | Beeb, Paddock v.

474

[ocr errors]

viii

y.

493

[ocr errors]

Betts y.

[ocr errors]

601

Beebe, Thorn v.

493 | Brinckerhoff, Jackson ex dem. Jones v.

and others, The People v.537

101, 540

Beedle, Hopkins v.

595

v. Van Alstyne 555

Bell and others, Smith v. 611 Britt v. Van Orden

451

Belcher, Jackson ex dem., Miller Bronk v. Crysler

436

571 | Brooks v. Patterson

461, 472

Benandet v. Crocker

593 Broome, Abbot v.

584

Benner, The People v.

508 Brower v. Kingsley

460

Benninger v. George

443

Lawrence v.

Bennet, Vielle and Vielle v. 557 Brown, Henderson and others v. 576

Benson, McKinstry v.

562 Brown, Jackson v.

493

Bentley, Weaver v. 447, 573

and Kimberly v. Nielson

Beers v. Tobey

596

and Bunker

594

Berry v. Ellis and others

420

Malin v.

566

Turner

427

v. Mitchell

443

Billings v. Cortes

450

People v.

596

Billings, Jackson ex dem., Scott

Pettingal v.

589

and others v.

591 | Brush, Clement v.

180, 551

Billings, Skutt v.

426 | Bryan and others, Denniston v. 551

Bird, assignee, &c. v. Mabbit and Budd, Haines, &c. v.

458

others

423 Bull, Jackson ex dem. Oficers of

Bird and others, Murray and Rensselaer v.

428

others y.

421 Bull and Porter, Dole v.

498

Bird &c. v. Sands

454 | Bull and others, Russel v. 541

Birdsall y. Conroe

436 Burling, Heyl v.

578

Blackwell, Rankin v. 488, 524 Burns y. Baker

432

Blagge, Smith v.

448 Burr v. Skinner

451,490

Bloodgood, Johnson v.

428 Burrell v. Ferris

521

Bleecker, Hale v.

491 - Hopkins v.

552

Boardman and another y. Bran- Burtch, The People v.

5:23

417 Bushreaud v. La Green

Boardman y. Fowler

465 Butler v. Deitz

453

Bogart, McDonald v.

490 Butterfield, Carpenter v.

145, 547

Ex'rs of v. Hildreth 568, 575 Butterworth v. Stagg

509

and others, Ray and others v. Byron, Alexander v. 494, 515

608 Bron, case of

464

Bonsells v. Libolt

515

Lefferts v.

53, 531, 574

Bordes y. Hallet

600

Bonough v. Bedlow

598

Bort, Lewis and others v.

562

Bostwick, Rosekians v.

508

с

Bowen, Jackson ex dem. Putnam v.

596 | Cahil v. Dolph

459

Bowne, Coulon v.

585 Caines, In re

499

Bowne, Hunn v.

579 Callahan and others v. Hallet and

Bowne, Kemble, survivor 573 Bowne

Leavenworth v.

610 Calliman v. Gilson

526

Steinback and Murray v. 560 Calkin v. Norton

502

Bradford, Haskins and others v. 587 Calwell and Pearson y. Grahams 568

Bradley, Giles v.

500 Campbell v. Grove

468

Braine v. Shivers

580

-, Hoyt and Bennett v. 473

Brando, Silvester v.

513

v. Munger

589

Branson Boardman and another v.417 Campbell, Ex’rs of, Zilie v.

527

Brantingham's case

416 Cannon, Cathcart v.

421, 443

v. Fay

450 Cantillon, Wilde v.

435

Brazier, Gilbert v.

579 Carey, Jackson ex dem. Staats v. 518

Brazier v. Wynkoop

440 Card, Fitzroy v.

422

Brett and Bunn v. Desdoity, 547 Carna v. Pinfield

537

Brevoort v. Sayre and Herd 517 Carnes y. Duncan, adm'r

415

Bridgen, Salter and Steele v. 447 Carpenter v. Butterfield 145, 547

Briggs, Potter v.

583 | Carter, Frost v.

449

[ocr errors]

Carter, Winter v.

418 Cooley, Southampton and others Cary, Way v. 593

2 Cascadier, In re 469 Coon, Rogers v.

603 Case v. Shepherd 445, 476 Cooper, Astor v.

606 Case v. Van Ness

464 Cooper, Jackson ex dem. Jauncey v. Cascaden, an Insolvent, In re 502,

579 592 Cooper v. Kerr

606 Caswell, Jones v. 29, 529 Cornell v. Allen

431 Cathcart v. Cannon

421, 443

Denu, ex dem. Colden v. 174, Caulkins, Johnson v. 437

506, 547 Cavada, Young v. 537 | Corp v. Macomb

460, 608 Chadwick, In re. 482 Cortes Billings v.

450 Chamberlain, Phelps y. 513, 556 Cortes v. Billings

450 Child v. Murray 421 Cotton, Hallet v.

578 Church, Classon and Stanley y. 422 Cottrel v. Thorne and O'Hara 544 Forbes v. 159,548 Coulon v. Bowne

585 Hasbrook v. 514 Covenhoven, D'Hart v.

520 Jabel &c. v.

496 Covenhoven y. Seaman and others 425 Kane v. 502 Crammond v. Rosevelt

501 Mumford v. 441 Crary, Raney v.

570 Steinback and Murray v. 554 Crocker, Benaudet v.

593 v. United Ins. Co. 545 Croswell, The People v.

337 -, Vandenheuvel v. 487 | Crowninshield and others v. The Clapp v. Reynolds and Hartwell 523 New York Ins. Co. 142, 544 Clark, Jackson ex dem. Rensselaers v. Cruger v. Armstrong and Barnwell 507

5, 528 Clarkson v. Gifford

577 Crysler, Jackson ex dem. Bronk v. 436 Clason, Lyle v. 585 Crygiers v. Long

453 Clason v. Lyle

585 Cuerden, Jackson ex dem. Clark v. Clason, Mulligan v. 601

512, 519 Classon and Stanley v. Church 422 Culverhouse v. Beach

467 Van Noost v. 513 Cummins, Dennis v.

297, 572 Clement v. Brush 180,551 Cunie, Stewarts v.

546 Clendening and Adams, Kice v. 183, Cuyler v. Cuyler

516 555 Cuyler v.

516 Cobbett, Rush v.

482, 500 Cuyler v. Van Derwecker 445 Cochran, People v.

480 Cogswell, Kerley v.

599 Cohan v. Kip

417

D Coit and Woolsey v. Houston 243, 559

v. Smith

16, 429 Colden v. Cornell 506, 547) D’Hart v. Covenhoven

520 Cole v. Hawes 488 D'Will, The People v.

568 Stafford v.

465
-, Smith v.

523 Cole and Spalding, Stafford v. 592 Dale, Ludlows v.

426 Coles and Coles y. Hallett 546 Dall, Parage v.

156, 548 Columbian Ins. Co., Vander- Davis, Jackson v.

497 voort and others y. 542 Davis v. Ostrander

426 Columbia Turnpike, President Davis, Shute y.

513 of the, Gilbert v. 541 | Davison, Jansen v.

480 Colvill, Stout v.

544 Dawson, New York, Corp of, v. 516 Combs v. Wyckoff 588 Dean v. Sicord

607 Common Pleas of Delaware, Peo• Dearin v. Sherman and Keeler 513 ple v. 462 Deane v. Sicord

607 -Otsego, People v. 463 Deas v. Smith

588 Commom Pleas of Ulster, In re 526 Dederick, Valkenburg v.

437 Cone, Whittaker v. 478, 501 Deitz, Butler v.

453 Conklin v. Hart

431 | Defendorf, Jackson ex dem. StarConroe, Birdsall v

436
ing v.

592 Conroy, Warren v. 259, 560 Delafield and others, Skogstroom v. Cooder v Woods 438

571 Vol. III.

B

9

[ocr errors]

1

9

Delamanter, Heermance v.

463 | Dunsbaghs, Jackson ex dem. and
Manly v.

543
wife v.

429 Delavans, Purdy v.

586 Dupuy v. The United Ins. Co. 182,552 Delavigne v. The United Ins. Co. 456 Durel, Stansbury v.

452 Den ex dem. Colden v. Cornell 506, Durland, Jackson ex dem. Beach v. 547

510 Den ex dem. Wilkinson v. Dodds 438 Durling, Rathbone v.

516 Denning, Heyers v. 431 Dusenbury v. Ellis

70, 532 Dennis ex dem. Colden v. Cornell 174

Sharp v.

473 v. Cummings 297, 579 Duval, Learned v.

141 -, Quackenboss v.

596 Dyckman, Jackson ex dem. Cort. Denniston v. Byran and others 551 land y.

456 Denniston, Dubois and Wife v. 572 Dyckman, Van Cortlandt v. -, Riggs v.

198, 549 Denslow, The People v.

591 Denton, The People v.

505
Depeyster and Charlton, Miller
and Graham v.

567
Eagles v. Alner

459 Depeyster, Watson v. 580 Earle v. Lefferts

455 Desbrough v. Neilson 81,535 Earle v. Shaw

455 Desdoity, Brett and Bunn v. 548 Edens, Gilbert v.

501 Skidmore v.

479

ex’rs of, Stewart v. 534 De Viar v. Lynch and Stoughton 609 Wardel v.

500 Dill v. Woods 454 Edwards, McKinstry v.

471 Dillingback v. Lambert

550
Van Schaick v.

519 Dobbin v. Watkins 415 Ellis and others, Berry v.

420 Dodds, Wilkinson y. 438 Ellis, Dusenbury v.

70, 532 Dodge, Jackson ex dem. Watts v. 539 Ellis v. Hay

459 Doe v. Roe 424, 467, 560, 564 Elmendorf, Lewis v.

492 Dole v. Bull and Porter 498, 567 Ensign v. Wands

439 592 Ensign v. Webster

440 and Judson, Woodworth and Elwin and others, Drake v. 594 Rathbun v. 607 Ernest v. Bartle and others

457 v. Moulton 444, 489 Evers, Price v.

416 v. Prendergast

603 Rausou v.

Van Rensselaer v. 447,458, 461 Dolph, Cahil v.

459

F Doughty, Mott v.

449 Doney, Palmer, qui tam. V. 519 Faugier v. Hallett

496 Douglass, Thomas v. 494 Farrington, Oakley v.

434 Dow y. Smith 582 Fay, Brantingham v.

450 Dowell, The People y. 415 Ferguson v. Tibbits

527 Doyle v. Miller and Miller 549 Ferris, Burrell v.

521 Drake v. Elwyn and others 594 Ferris v. Phelps

446, 495 Drake v. Hunt 416 Field, Gilbert v.

509 v. Miller 444, 516, 576 Finch, Kemble v.

466 Seaman and others v. 527, 572, Fink, Koch v.

524 578 Fish v. Fisher

480 Driggs, Given v. 595 v. Stoughton

522 Driggs, Van Loan v. 419 v. Weatherwax

487 Dubois and Wife v. Denniston 572 Fisher, Fish v.

480 Duboys, Duncan y. 125, 468, 532 Fitch and others v. Marshal 597 Duff v. Lawrence and Van Zandt 162, Fitzroy v. Card

422 547, 598 Fleet, Lansing v.

474 Duffin v. Wyncoop 569 Fleming v. Tyler

429 Duguet v. Rhinelanders 458| Fobes v. Frary

492 Duncan, adm'r, Carnes v. 415 Forbes and Forbes v. Church 159,548 Duncan v. Duboys 125, 468, 532 Ford v. Gardner

464 Dunning, Jones v. 485 Forman, Williamson v.

503 Forrester, Barret v.

445

In re

[ocr errors]
[ocr errors]

460, 543

Forsyth, Hallet v.

539 | Gourlay, Jackson, ex dem, Ver-

Foster v. Hoyt and Tom 510 der and others v.

603

Fowler, Boardman v.

465 - y. Walker

463

Fox, Newkirk v.

473|Gourly v. Shoemakers

453

Franklin and another, Nore v. 417 Gouverneur and Kemble y. Rhine.

, People v.

570 lander

540

v. United Ins. Co. 434, 504

Le Guen v.

Frary, Fobes v.

492

600

Freeholders of Gravesend v. Voorhis

Le Roy &c. v. 449

448

Murrays v.

606

Freer, In re

593, 600 Graham v. Adams, et al.

522

Frisbie, Phelps v.

544 Grahams, Caldwell and Pearson v.

Frisbie v. Rhodes

467

568

Frost v. Carter

449 --, Storey v.

466

Fuller, Ladd v.

570 Grant, ex dem., Thayer v. Post 547

Fuller, ex’rs of Mahany v. 489 Graves v. Hasenfrits

451

Greene, Milns, et al. v.

503

Green, Palmer v.

427

G

Greenleaf, Stewarts v.

563

Gregg, Ingersoll v.

553

Gahn and Mumford v. Broome 437 Griffin, Irvings v.

492

Galo v. Gale

506, 508 Grim v. King

507

Gale, Gale v.

506, 508 Griswold v. Haskins

432

Gale, Wickham v.

508 Griswold Stoughton v.

577

Gansevoort, et al. v. Sunn 100, 539 Grove, Campbell v.

468

Gardiner, Ford v.

461 Grozart v. Ludlow

534

Gardiner, et al. v. Smith 442 Guernsey, The People v. 265, 563

Garl v. Lefferts

452

Garnsey, The People v. 265, 563

Geib, Havard v.

H

Gelston v. Swartwout

432

Genet v. Martin

534 Hacker, Harvey and Harvey v. 564

George, Benninger v.

443 Hackley and another, Manhattan

Gephard, case of

434

563

Getman, Snell y.

555 Hadden, Johnson v.

501

Gibbs, Scott v.

472 Haight, Sehureman v.

572

Gifford, Clarkson v.

577

Ward v.

80, 533

Gibson, Calliman v.

526 Haines and others v. Budd 458

Gifford v. Sherwood

477 Hake, Jones v.

481

Gilbert v. Brazier

579 Hale v. Bleecker

491

v. Edens

501 Hallet, Bordes v.

600

v. Field

509 Hallet, Calahan, et al. v.

575

v. Hotchkiss

497

Coles and Coles v. 546

v. President of the Colum-

v. Cotton

578

bia Turnpike

107, 541

-, Faugier v.

496

Gilchrist, Armstrong and Barnwell v. v. Forsyth

539

607

Herbert v.

93, 538

Giles v. Bradley

506

Huguet v.

583

McClenachan v.

553 -, Jenks and others v.

577

Gillespie, Pfister and Macomb v. 470

Milward v.

590

Gillet, Wilde v.

423

Moore v.

549

Gilfert v. Hallet and Bowne 511

Patrick v.

76

Gilliland y. Monel

589 -, Peyton v.

597

Given v. Driggs

595 and Bowne, Callahan, et

Goes, Pruyn and others v. 546

575

Goix y. Knox

454

and Bowne, Gilfert v.

511

v. Low

454

and Bowne, Vredenburgh v.

Gomez, et al. v. Marmet and Hen-

425

dricks

553

and others, Nixon v. 490

Goodrich, Phelps v.

508 and Bowne, Patrick v. 530

Gorham v. Lansing

469 Halsey v. Potter

566

[ocr errors]
[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »