Εικόνες σελίδας
PDF
[graphic]

Dr. 1810 | 4th mo. 7 To Sundries

10 do.

Thomas Lawson,

Contra C
D. c. 1810 |
81.25|5th mo. 20 By a bill on James Dixon,
52 68 12

15 Tobacco

By acct. folio 1 Ledger B 13393|

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

(5) Dr.

18101 5th mo. 26 To Sundries 12. 18 1 Lump Sugar

Mary Shields,

Contra | D. c. 1810

122 | 12 mo. 24 By cash in full 2 73

[ocr errors]

1810

Dr. 6th mo. 3To Sundries 7 28. do. 11 15 Cash in full

1810 Dr. 5th mo. 10 To Sundries,

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

- 1810 7th mo. 3 To Sundries

Fanny Dawson, Contra

D. c. 1810) 1113 12 mo 22 By cash in full

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

1810 8th mo. 21 To Sundries

Conrad Compound,

D. C. 1810 141 29

Contra Cr..

D. 10. By acct. folio 2 Ledger B 141/29

1810 | Dr. 8th mo. 26 To Sundries

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1810 | Cr. 99 00 10 mo. 4By 30 reams of paper

99,00

[subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »