Εικόνες σελίδας
PDF
[graphic]

(2)

1810

:. Contra.

Dr. Nicholas Norton, 1. To acct. folio 5 Ledger Al 73 76||

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][merged small][merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed]
[graphic]
[graphic][merged small][subsumed]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »