Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ERRATA IN THE FIGURES.

Art. 352. ya

Art. 353. y = x See the figure in the same page just above the Art. 333; the

letter B should be at the point where the upper curve meets A Y.

B

Art. 353 y = x tant

Art. 363. The involute of the circle.

D

A

[merged small][ocr errors]
[graphic][merged small]
[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »