Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Art. 352. y

ERRATA IN THE FIGURES.

Art. 355 yx tan, x

=

·

Art. 353. y=x See the figure in the same page just above the Art. 353; the letter B should be at the point where the upper curve meets A Y.

B

[merged small][ocr errors]

B

[ocr errors]
[ocr errors]

P

X

[ocr errors]
[graphic][ocr errors]
[graphic][subsumed]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »